Krop, coaching og lederskab

Coaching interview

 

 

I dette tema undersøger vi, hvilken betydning kroppen har for lederskab, relationskompetence, autenticitet, nærvær og anerkendende kommunikation, og hvordan dette kan trænes i professionel praksis. Herunder undersøges det, hvordan coaching, bevægelsesundervisning og en øget bevidsthed om kroppens sprog som professionsudviklende potentiale kan implementeres i fremtidens uddannelsesmæssige kontekster.

Dette tema relateres til professionsuddannelser, universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse. Der fokuseres på en stærk og hverdagsnær samklang mellem praksis og teori.

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojekter

 

Projekt sætter fokus på kinæstetisk empati, som en kropsligt forankret kompetence, og er undersøgende på hvordan begrebet kan udfoldes i en pædagogisk kontekst.

Projektet benytter Design-based research som metodologi, og gennem designeksperimenter med legekvaliteter og æstetiske udtryksformer skabes domænespecifik teori om kinæstetisk empatiske handlemåder i en pædagogisk kontekst, og et undervisningsdesign der kan understøtte pædagogstuderende opmærksomhed overfor kinæstetisk empatiske handlemåder.

Projektet er en del af Playful Learning Research Extension, og indskrevet på Kolding designskole, Lab for Play.

Støttet af

Designskolen Kolding.

Projektperiode: 

Ph.d. vejledere

Professor Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding

Lektor Helle Winther, Institut for Idræt og Ernæring

Kontakt

Ph.d. studerende Sisse Winther Oreskov, swo@pha.dk
Professionshøjskolen Absalon og Designskolen i Kolding.

 

 

På baggrund af de aktuelle samfundsmæssige forandringer, som bedst beskrives gennem begrebet hyperkompleksitet, forsøger Reinhard Stelter at udvikle en forståelse for, hvad der i fremtiden bliver centralt for coaching som transformativ dialog.

Dette udviklings- og forskningsprojekt – som inddrager andre fagkolleger, forskellige organisation og eksperter – skal præsenteres i en bog som udgives af Content Publishing.

Støttet af

Content Publishing.

Projektperiode: Forår 2023 til forår 2024.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter

 

 

Projektet tager udgangspunkt i den tyske sociolog Hartmut Rosas teori om resonans. Hans grundidé er baseret på mottoet: Hvis acceleration i samfundet er problemet, så er resonans måske svaret. Rosa har dog ikke skrevet meget om dialog.

Formålet med dette projekt er at introducere ideen om resonans til for transformative dialoger. Resonans forstås som en samarbejdspraksis mellem begge dialogparter.

Teoretisk er projektet inspireret af både fænomenologisk og socialkonstruktionistisk tænkning.

Støttet af

Dansk Psykologisk Forlag

Projektperiode: Forår 2022 til vinter 2023.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter

 

 

Projektet bygger på et antal interviews med personer med forskellige baggrund (ledelse, sport, civilt liv).

Formål er at undersøge hvordan deres liv og karriere har udformet sig, og hvilke barriere de kunne overkomme, hvilke mennesker har støtte dem – og hvordan, og hvilke kontekstbetingelser har vist sig at være fordelagtig.

Det empiriske materiale bearbejdes bagefter gennem forskellige teoretiske greb.

Projektet publiceres i en bog som udgives af Akademisk Forlag.

Støttet af

Akademisk Forlag.

Projektperiode: Efterår 2023 til forår 2025.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter

 

 

Ph.d. projekt

Det overordnede spørgsmål i Ph.d. projektet handler om, hvordan man kan fremme konservatoriestuderendes kunstneriske læreprocesser med sigte på progression i musikalsk læring og performance.

Læs om Ph.d. projektet: Kunstneriske Læreprocesser i et Enaktivt Perspektiv.

 

 

 

 

Dette forskningsområde undersøger, hvilken betydning kroppen har for lederskab, relationskompetence, autenticitet, nærvær og anerkendende kommunikation, og hvordan dette kan trænes i professionel praksis.

BogforsideOmrådet tager udgangspunkt i tidligere forskning og publicering - Kroppens sprog i professionel praksis.

I forskningsområdet undersøges det især, hvordan bevægelsesundervisning og en øget bevidsthed om kroppens sprog kan udvikle professionspersonlig komptence og implementeres i uddannelsesmæssige kontekster og professionel praksis.

Hensigten er, at resultaterne af forskningen kan implementeres i professionsuddannelser, universitetsuddannelser og efter-/videreuddannelser.

Forskningsområdet har flere sideløbende projekter og er desuden forbundet med satsningsområdet Embodiment and learning in Education ved Helle Winther og Charlotte Svendler Nielsen.

Publikationer

Winther, H., & Højlund Larsen, M. (2022). Moving Leaders: What insights do experienced leaders develop by training the language of the body through a combination of dance and phenomenological-inspired leadership stories? Organizational Aesthetics11(1), 159-179.

Skovhus, M., & Winther, H. (2022). At lede med kropslighed og hjertevarme i skolen. Pædagogisk Extrakt, (21), 53-55.

Berg, M. S., & Winther, H. (2021). How do children experience the embodied communication and leadership of teachers? Expressing the voices of children through artistic, sensual, and multimodal methods in educational research. International Review of Qualitative Research14(3), 444-462.

Skovhus, M., & Winther, H. (2019). Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse. idrottsforum.org, 1-16.

Berg, M. S. (2018). Kroppens betydning for lærerens lederskab. Ph.d. afhandling.

Winther, H. (2016). Kroppens sprog i lægens praksis: om kontakt, kommunikation og lederskab. Månedsskrift for Almen Praksis94(3), 267-276.

Støttet af

Udddannelses- og Forskningsministeriet

Fonden for Entreprenørskab

Forskningsledelse

Lektor Helle Winther

 

 

 

Om kroppens sprog, dans og professionspersonlig udvikling hos ledere

Forskningsprojektet undersøger, hvordan dans, personlige fortællinger og en øget bevidsthed om kroppens sprog kan være udviklende for ledere. Det udvikler også en metode til at integrere kropslighed, bevægelse og træning af professionspersonlige ledelseskompetence i lederuddannelse.

Forskning viser, at der er en klar forbindelse mellem krop og lederskab. Forskning viser også at professionelles bevidsthed om egenkontakt, tillidsvækkende kommunikation, nærvær, følelser, timing og sanselig fornemmelse for ledelsesrummet kan trænes igennem kropslig bevidsthed, dans og filosofisk erkendelse.

Alligevel er kroppens sprog og potentialet i at anvende sammenhængen mellem dans og erkendelse som træningsmetode overset i forskningsmæssig sammenhæng og på mange såvel nationale som internationale lederuddannelser.

Om projektet

Dette projekt undersøger derfor erfarne lederes udviklingsprocesser igennem et ledelseskursus, som har særligt bevægelsespsykologisk fokus på det kropslige og følelsesmættede sprog. Derfor deltager de også i danseundervisning, der er designet som et laboratorium, som kan afspejle, intensivere og træne kommunikative og emotionelle hverdagsdynamikker fra hverdagens ledelsespraksis.

Metodisk bygger projektet på praktikerforskning og narrative og fænomenologisk inspirerede metoder.

Empiren i projektet er ledelsesfortællinger og oplevelsesbeskrivelser, som lederne selv har skrevet. Projektets resultater tyder allerede nu på at være af innovativ karakter. Derfor kan projektet med sit fokus på sammenhængen mellem krop, dans og lederskab bidrage med nye praksisnære metoder til udvikling af lederes personlige lederskab.

Projektet bidrager til aktuelle nytænkende tendenser inden for international forskning- og ledelsesudvikling. Herunder bidrager projektet til vigtigheden af, at sætte bevægelse, æstetisk praksis og kroppens sprog på dagsordenen i fremtidens ledelsesuddannelser.

Artikler

Winther, H., & Højlund Larsen, M. (2022). Moving Leaders: What insights do experienced leaders develop by training the language of the body through a combination of dance and phenomenological-inspired leadership stories? Organizational Aesthetics11(1), 159-179.

Winther, H. (2020, jul. 28). Mærk dig selv, når du leder andre - om kroppens sprog i lederens praksis. Videncentret Leading Capacity. 

Udvikling af lederes praktiske visdom – med særligt fokus på et kropsligt forankret lederskab. Af Michael Højlund Larsen, Studieleder, Zealand, miho@zealand.dk 

Samarbejdspartner

Studieleder Michael Højlund Larsen, Erhvervsakademi Zealand.

Støttet af

Københavns Universitet

Erhvervsakademi Zealand

Forskningsledelse

Lektor Helle Winther

 

 

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: Forår 2020 til vinteren 2020/21.

Projektet er et teoretisk forankrede projekt, der munder ud i et kapitel til en ledelsesbog, som publiceres hos Dansk Psykologisk forlag.

I stigende grad tales om ”coaching” som del af lederens handleberedskab. Men coaching og ledelse kan være en farlig cocktail. Coaching i traditionel forstand - også benævnt som første generations coaching - er meget sjældent egnet som ledelsesinstrument.

Dette, da første generations coaching tager udgangspunkt i medarbejderens målsætninger eller problemløsningsfokus. I den forbindelse burde lederen som coach holde sig fra at have en målsætning på medarbejderens vegne, men dette er stort set umuligt i ledelseskonteksten, idet lederen som regel har klare ønsker om medarbejderens udvikling.

Der præsenteres et alternativ til den traditionelle coachingforståelse. Coaching beskrives som transformativ dialog, som resonansrelation, der bygger på øjeblikke af symmetri som til syvende og sidst giver mulighed for nyerkendelse for alle parter i samtalen, uanset om det er en samtale i dybden leder-medarbejder eller i grupper/team.

Transformative dialoger går i dybden, sætter fokus på mening, værdirefleksion og etisk forankring. Transformative dialoger påvirker i sidste ende begge/alle dialogparter i deres selvforståelse og i den måde de ser bestemte begivenheder og udfordringer. En afgørende betingelse for denne type dialog er, at parterne er resonansbund for hinanden: Man reflekterer i højere grad abstrakt og almen menneskeligt over udfordringer, som organisationen og den enkelte konkret står over for.

I kapitlet argumenteres for, at transformative samtaler kan være svaret på de accelerationsprocesser og den hyperkompleksitet, som den enkelte oplever og som ikke sjældent fører til manglende overblik og til sidst stress. Desuden kommer kapitlet med et bud på, hvordan transformative samtaler kan være et fundament for dialogisk og relationel lederskab og phronesis, beroende på en sanselighed, dyd og praktisk forankret visdom i selve situationen, der viser sig gennem et dybt og etisk forankret handleberedskab.

Transformative dialoger er fundament for emergente samtaler, som åbner op for en samskabende organisationsudvikling og som er med til at udvikle lederens og medarbejdernes fokus på bæredygtighed, dvs. menneskes orientering ud i verden og dets empati, følelser, motiver og forståelse af sig selv og verden.

Støttet af

Dansk Psykologisk Forlag.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: 2010 -2017.

Forskningsprojektet har fokus på Tredje generations coaching, som udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab.

Coaching ses som fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver. Tredje generations coaching sætter fokus på værdirefleksion og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig.

Publikationer

Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching: En guide til narrativ-samskabende teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag.

Stelter, R. (2014). A guide to third generation coaching: narrative-collaborative theory and practice. Springer Science+Business Media.

Stelter, R. (2018). Translation to Korean: A Guide to third generation coaching: Narrativ-collaborative theory and practice. Korean Coaching Supervision Academy.

Stelter, R. (2019). The Art of Dialogue in Coaching: Towards Transformative Exchange. Coaching Psychology.

Stelter, R. (2015). ”I tried so many diets, now I want to do it differently”: A single case study on coaching for weight loss. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being10, [26925]. 

Stelter, & Andersen, V. (2018). Coaching for health and lifestyle change: Theory and guidelines for interacting and reflecting with women about their challenges and aspirations. International Coaching Psychology Review13(1), 61–71.

Ryom, K. E., Maar Andersen, M., & Stelter, R. (2017). Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. Improving Schools20(2), 143-160.

Publikationer til download

Reinhard Stelter på Academia

Reinhard Stelter på ResearchGate

Coachingforedrag

Foredragsrække om coaching

Støttet af

Nordea Fonden / Center for Holdspil og Sundhed; Kulturministeriet; University of Copenhagen Excellence Programme for Interdisciplinary Research (Copenhagen Women Study); VIA University College; Nordsjælland Hospital, Region H, IMK almene fond, UCC- forsknings-programmet Sundhed og krop.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter

 

 

BOG: Kort & godt om coaching

Bog

Projektet munder ud i en bogpublikation med den intention om at give offentligheden et aktuelt og forskningsforankrede indblik i et praksisfelt, som har stigende betydning i en verden, der forandre sig hurtigt og som samtidigt er med til at forøge usikkerheden mht. den måde man skal agere inden for mange livs- og arbejdsområder.

Bogen er et formidlingsprojekt og er publiceret under titlen ”Kort & godt om coaching” hos Dansk Psykologisk Forlag.

Støttet af

Dansk Psykologisk Forlag

Projektperiode: 2020 - 2021.

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter