Coaching Psychology Unit

Coaching Psychology Unit blev etableret i 2009 med det formål at bedrive teoretisk og empirisk forskning inden for coaching, coachingpsykologien og beslægtede områder og formidle vores og andres forskning og udviklingsarbejde til et bredere publikum.

Interview

Vores overordnede ambition er at styrke livskvaliteten, trivsel, præstation og funktionsdygtighed hos det enkelte individ, i organisationer og bredt i samfundet.  

Vi underviser inden for coaching og idræts-, social og sundhedspsykologiske emner på samtlige universitære uddannelsesniveauer og er interesseret i et samarbejde omkring coaching med aftagere inden for idræt, erhvervsliv og sundhedssektoren, herunder konsulentopgaver, kurser, fælles forskningsprojekter etc.

Foredragsrækken ”Coaching – forskning og praksis” har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og coachingpsykologien og samtidig forankre coaching- og beslægtede praksisser i en forsknings- og udviklingsdiskurs.

Intentionen er at give ord til forskere og reflekterende praktikere, der belyser coaching, transformative dialoger og beslægtede emner i en erhvervs-, sundheds- eller sportsrelateret sammenhæng. EMCC Danmark er sponsor af foredragsrækken, som afholdes i auditorium elle webinar.

Programmet suppleres løbende.

 

 

 

 

Forskningsprojekter om coaching

 

På baggrund af de aktuelle samfundsmæssige forandringer, som bedst beskrives gennem begrebet hyperkompleksitet, forsøger Reinhard Stelter at udvikle en forståelse for, hvad der i fremtiden bliver centralt for coaching som transformativ dialog.

Dette udviklings- og forskningsprojekt – som inddrager andre fagkolleger, forskellige organisation og eksperter – skal præsenteres i en bog som udgives af Content Publishing.

Støttet af

Content Publishing.

Projektperiode: Forår 2023 til forår 2024.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

Projektet tager udgangspunkt i den tyske sociolog Hartmut Rosas teori om resonans. Hans grundidé er baseret på mottoet: Hvis acceleration i samfundet er problemet, så er resonans måske svaret. Rosa har dog ikke skrevet meget om dialog.

Formålet med dette projekt er at introducere ideen om resonans til for transformative dialoger. Resonans forstås som en samarbejdspraksis mellem begge dialogparter.

Teoretisk er projektet inspireret af både fænomenologisk og socialkonstruktionistisk tænkning.

Støttet af

Dansk Psykologisk Forlag

Projektperiode: Forår 2022 til vinter 2023.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

Projektet bygger på et antal interviews med personer med forskellige baggrund (ledelse, sport, civilt liv).

Formål er at undersøge hvordan deres liv og karriere har udformet sig, og hvilke barriere de kunne overkomme, hvilke mennesker har støtte dem – og hvordan, og hvilke kontekstbetingelser har vist sig at være fordelagtig.

Det empiriske materiale bearbejdes bagefter gennem forskellige teoretiske greb.

Projektet publiceres i en bog som udgives af Akademisk Forlag.

Støttet af

Akademisk Forlag.

Projektperiode: Efterår 2023 til forår 2025.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

Ph.d. projekt

Det overordnede spørgsmål i Ph.d. projektet handler om, hvordan man kan fremme konservatoriestuderendes kunstneriske læreprocesser med sigte på progression i musikalsk læring og performance.

Læs om Ph.d. projektet: Kunstneriske Læreprocesser i et Enaktivt Perspektiv.

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: 2013 - 2017.

På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tog dette projekt udgangspunkt i unges dagligdag og især drenge fra 6.-9. klasse på Rådmandsgades Skole.

Projektets formål var at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen.

Dette blev gjort ved at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring).

Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft er centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil kunne anvendes udenfor ”2200 København N”.

Publikationer

Ryom, K. (2017). Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro. Ph.d. afhandling. SL grafik.

Ryom, K., Wikman, J. M., & Stelter, R. (2021). Supporting self-concept in school settings targeting migrant background boys. Scandinavian Journal of Educational Research65(4), 676-692.

Ryom, K & Stelter, R 2020, 'Motionsfodbold og medborgerskab: Fodbold og samskabelse som ramme for udvikling og medborgerskab hos udsatte drenge', Forum for Idraet, vol. 35, no. 1, pp. 71-82.

Ryom, K. E., & Stelter, R. (2018). Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt: Erfaringer fra et socialt eksperiment i København, Danmark. In T. Haugen, & R. Høigaard (Eds.), Trender i Idrettpsykologisk Forskning i Skandinavia (pp. 121-143). Cappelen Damm Akademisk. 

Ryom, K. E., Maar Andersen, M., & Stelter, R. (2017). Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. Improving Schools20(2), 143-160.

Ryom, K. E., Stelter, R., & Plannthin, L. (2014). Gruppecoaching og inklusion af udsatte drenge i skolen. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen34(100), 78-90.

Støttet af

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: Forår 2020 til vinteren 2020/21.

Projektet er et teoretisk forankrede projekt, der munder ud i et kapitel til en ledelsesbog, som publiceres hos Dansk Psykologisk forlag.

I stigende grad tales om ”coaching” som del af lederens handleberedskab. Men coaching og ledelse kan være en farlig cocktail. Coaching i traditionel forstand - også benævnt som første generations coaching - er meget sjældent egnet som ledelsesinstrument.

Dette, da første generations coaching tager udgangspunkt i medarbejderens målsætninger eller problemløsningsfokus. I den forbindelse burde lederen som coach holde sig fra at have en målsætning på medarbejderens vegne, men dette er stort set umuligt i ledelseskonteksten, idet lederen som regel har klare ønsker om medarbejderens udvikling.

Der præsenteres et alternativ til den traditionelle coachingforståelse. Coaching beskrives som transformativ dialog, som resonansrelation, der bygger på øjeblikke af symmetri som til syvende og sidst giver mulighed for nyerkendelse for alle parter i samtalen, uanset om det er en samtale i dybden leder-medarbejder eller i grupper/team.

Transformative dialoger går i dybden, sætter fokus på mening, værdirefleksion og etisk forankring. Transformative dialoger påvirker i sidste ende begge/alle dialogparter i deres selvforståelse og i den måde de ser bestemte begivenheder og udfordringer. En afgørende betingelse for denne type dialog er, at parterne er resonansbund for hinanden: Man reflekterer i højere grad abstrakt og almen menneskeligt over udfordringer, som organisationen og den enkelte konkret står over for.

I kapitlet argumenteres for, at transformative samtaler kan være svaret på de accelerationsprocesser og den hyperkompleksitet, som den enkelte oplever og som ikke sjældent fører til manglende overblik og til sidst stress. Desuden kommer kapitlet med et bud på, hvordan transformative samtaler kan være et fundament for dialogisk og relationel lederskab og phronesis, beroende på en sanselighed, dyd og praktisk forankret visdom i selve situationen, der viser sig gennem et dybt og etisk forankret handleberedskab.

Transformative dialoger er fundament for emergente samtaler, som åbner op for en samskabende organisationsudvikling og som er med til at udvikle lederens og medarbejdernes fokus på bæredygtighed, dvs. menneskes orientering ud i verden og dets empati, følelser, motiver og forståelse af sig selv og verden.

Støttet af

xx

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: 2010 -2017.

Forskningsprojektet har fokus på Tredje generations coaching, som udfolder et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab.

Coaching ses som fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver. Tredje generations coaching sætter fokus på værdirefleksion og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig.

Publikationer

Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching: En guide til narrativ-samskabende teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag.

Stelter, R. (2014). A guide to third generation coaching: narrative-collaborative theory and practice. Springer Science+Business Media.

Stelter, R. (2018). Translation to Korean: A Guide to third generation coaching: Narrativ-collaborative theory and practice. Korean Coaching Supervision Academy.

Stelter, R. (2019). The Art of Dialogue in Coaching: Towards Transformative Exchange. Coaching Psychology.

Stelter, R. (2015). ”I tried so many diets, now I want to do it differently”: A single case study on coaching for weight loss. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being10, [26925]. 

Stelter, & Andersen, V. (2018). Coaching for health and lifestyle change: Theory and guidelines for interacting and reflecting with women about their challenges and aspirations. International Coaching Psychology Review13(1), 61–71.

Ryom, K. E., Maar Andersen, M., & Stelter, R. (2017). Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. Improving Schools20(2), 143-160.

Publikationer til download

Reinhard Stelter på Academia

Reinhard Stelter på ResearchGate

Coachingforedrag

Foredragsrække om coaching

Støttet af

Nordea Fonden / Center for Holdspil og Sundhed; Kulturministeriet; University of Copenhagen Excellence Programme for Interdisciplinary Research (Copenhagen Women Study); VIA University College; Nordsjælland Hospital, Region H, IMK almene fond, UCC- forsknings-programmet Sundhed og krop.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

 

BOG: Kort & godt om coaching

Bog

Projektet munder ud i en bogpublikation med den intention om at give offentligheden et aktuelt og forskningsforankrede indblik i et praksisfelt, som har stigende betydning i en verden, der forandre sig hurtigt og som samtidigt er med til at forøge usikkerheden mht. den måde man skal agere inden for mange livs- og arbejdsområder.

Bogen er et formidlingsprojekt og er publiceret under titlen ”Kort & godt om coaching” hos Dansk Psykologisk Forlag.

Støttet af

Dansk Psykologisk Forlag

Projektperiode: 2020 - 2021.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter

 

Forsvarede ph.d. afhandlinger om coaching

 

 

Kontakt

Reinhard Stelter
Professor

Stefano De Dominicis
Tenure track adjunkt

Coaching Book of the Year

Coaching Book of the Year 2019

Reinhard Stelter modtager prisen ”Coaching Book of the Year 2019” fra Henley Business School for bogen “The Art of Dialogue in Coaching” (Routledge)