Sociological Research in Sport and Exercise (SoRSE)

Sociologien er forskningsgruppens fælles omdrejningspunkt, hvorigennem forskernes forskellige temaer bliver bragt i spil i et fælles forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision

Med afsæt i sociologien som fagdisciplin er vores vision som forskningsgruppe at levere forskning på øverste internationale niveau inden for idræts- og sportssociologi, men samtidig også at bidrage forskningsmæssigt til beslægtede felter så som organisationsstudier, idrætshistorie, policy/politik og implementering, fritidssfæren, folkesundhed og uddannelsesforskning såvel som til den sociologiske moderdisciplin.

Vi ønsker, at denne nye viden bliver anvendt til forbedringer for flest mulige mennesker, der til dagligt er aktive i idrættens eller sportens verden.

Vi ønsker at knytte historisk-sociologiske studier til fokus på udvikling gennem innovation og viden om bæredygtighed i en idræts- og sportskontekst.

Mission

Det er derfor vores mission, at forskningsgruppen – gennem samarbejde, idéudvikling og ved at bygge videre på vores eksisterende, individuelle bidrag – skaber et integreret, dynamisk og fokuseret forum, hvor gruppens deltagere samles til faglig sparring og udvikling, og hvor der er plads til at gode og nye idéer kan blomstre, og hvor yngre forskere føler sig velkomne.

For at realisere vores vision samarbejder SoRSE med praktikere såvel som andre nationale og internationale forskningsmiljøer. Samarbejdsformerne bærer præg af en vision om at tilgå forskningsprocesser innovativt, dialogbaseret og samskabende med vores eksterne relationer.

Målet er forblive en toneangivende enhed for sociologisk idrætsforskning i Danmark og en central aktør i det internationale forskningslandskab.

 

 

 

 

 

 

SoRSE har en række delmål, som er dynamiske pejlemærker for vores aktuelle orientering:

SoRSE forankres og udvikles i AB-bygningen på Institut for Idræt og Ernæring, for således at bevare, styrke og udbygge en samlet sektion for Idræt, Individ & Samfund på Københavns Universitet.

SoRSE afsøger løbende, hvor og hvordan der kan skabes flere synergier og samarbejder inden for forskningsgruppen for gennem fælles indsatser at nå et højere niveau, både hvad angår publicering og ekstern finansiering.

SoRSE praktiserer en intensiv mødeaktivitet, således at interaktion, integration og gensidig sparring såvel som indspark fra forskere og praktikere udefra prioriteres højt.

SoRSE afklarer under hensynstagen til gruppens heterogenitet, hvilke nationale og især internationale forskningsfora den især ønsker at synliggøre sig i.

SoRSE tager højde for, hvordan gruppens arbejde organiseres bedst muligt, så vi kan understøtte stabilitet og balance i forhold til arbejdsbyrde (fx undervisningsload) og tid til meritering gennem publicering.

SoRSE afklarer løbende med hvilke og i hvilket omfang den samarbejder med øvrige relevante enheder såsom Center for Holdspil og Sundhed, idrætssociologiske forskningsmiljøer på andre universiteter og praktikere eksempelvis i den etablerede idrætsverden (fx DIF, DBU, DFIF, Team Danmark, skoleidrætten etc.).

 

 

 

Forskningsprojekter

 

 

Implementering af samarbejde og brobygning mellem kommuner og frivillige idrætsforeninger

Projektet undersøger, hvordan idrætsforeninger og frivillige samarbejder med kommuner om at skabe inkluderende og fastholdende fællesskaber for nye målgrupper.

Fodbold ældre mænd

Om projektet

SUND BRO IF vil skabe viden om hvordan kommuner og idrætsforeninger samarbejder om at udvikle og implementere inkluderende idrætsfællesskaber for voksne målgrupper i foreningsregi.

SUND BRO IF er et idrætssociologisk ph.d.-projekt, som Signe Engdal står i spidsen for med Laila Ottesen som vejleder. 

Projektet tager udgangspunkt i samarbejdsrelationer hos fem udvalgte kommuner på tværs af land og by, og har til formål at undersøge idrætsforeningernes perspektiv på samarbejdet, samt analysere hvordan idrætsforeningerne inkluderer nye, voksne målgrupper i deres foreningsfællesskaber.

Her vil både være fokus på eksisterende og nyudviklede fællesskaber i idrætsforeningerne, det vil sige når nye målgrupper hhv. inkluderes på foreningens eksisterende hold, og når foreninger opretter og videreudvikler aktiviteter og hold særligt til motionsuvante voksne målgrupper.

Gennem observationer hos idrætsforeninger og interviews af frivillige, bestyrelsesmedlemmer og kommunale samarbejdspartnere vil projektet skabe viden om, hvordan samarbejde mellem offentlig og frivillig sektor har betydning for inklusionen af nye, motionsuvante voksnes deltagelse i idrætsforeninger. Der arbejdes strategisk med udvælgelsen af idrætsforeninger og idrætsgrene, da forskning fra sektionen viser at holdspil og holdaktiviteter har betydning for fremme af sociale relationer og venskab mellem deltagerne, hvilket har indflydelse på voksnes fortsatte deltagelse i fysisk aktivitet i et langtidsperspektiv.

Resultaterne fra projektet vil have betydning for hvordan hhv. kommuner og idrætsforeninger forstår muligheder og begrænsninger for samarbejde, og for at inkludere nye målgrupper i foreningsregi. I et sundhedsperspektiv kan det have afgørende betydning for motionsuvantes muligheder for at fortsætte med fysisk aktivitet i hverdagslivet eksempelvis efter endt forløb hos kommunal institution, det værende sundhedscenter, jobcenter og andet.

Baggrund

Fysisk aktivitet og deltagelse i sociale fællesskaber er begge vigtige faktorer for den danske befolknings velfærd og sundhed. Visionen om at blive verdens mest aktive nation (Bevæg dig for livet, 25-50-75) og et øget fokus på at anvende idræt som sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og behandlende element er en del af den danske idræts- og sundhedspolitiske kontekst. Blandt statslige styrelser, kommuner og idrætsorganisationer ses en stigende interesse i at samarbejde og inddrage idrættens arena i løsningen af såvel sundheds- som beskæftigelsesrettede problematikker i det danske samfund.

”Motion og fællesskab på recept” som projektpulje hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er et eksempel på forsøg med at imødekomme netop disse udfordringer, og ni kommuner arbejder ihærdigt med at undersøge hvordan de kan udvikle og forankre samarbejdsmodeller med lokale idrætsforeninger. Ligeledes arbejder 32 kommuner i regi af Bevæg dig for livet-visionen med at implementere nye idrætstilbud og tilpasse eksisterende idrætstilbud til motions- og idrætsuvante målgrupper i håb om at få flere aktive danskere ved udgangen af 2025.

Det er i projekter, som nævnt i ovenstående, at SUND BRO IF vil analysere forskellige eksisterende samarbejds- og brobygningsmodeller mellem kommunale institutioner og idrætsforeninger. Implementering af samarbejde er tidligere undersøgt hos kommuner, men dybdegående viden om organiseringen af samarbejdet hos civilsamfundets idrætsforeninger er fortsat en mangelvare.

Derfor vil projektet over en længere periode se på mekanismer, som muliggør og begrænser implementeringen af samarbejdet og integreringen af nye medlemmer i de forskellige foreningers fællesskaber.

Holdspil og holdaktiviteter vil være i centrum, da forskning fra Center for Holdspil og Sundhed viser betydningen af fællesskabende og lystfyldte aktiviteter for voksne menneskers lyst til at fortsætte med at deltage i fysisk aktivitet.

Undersøgelsen

Kortlægning af formaliserede samarbejdsformer

På nuværende tidspunkt findes der flere udgaver af formaliserede samarbejder mellem kommuner, idrætsorganisationer og idrætsforeninger. Gennem dokumentanalyse af blandt andet visionskommuneaftaler, Motion og Fællesskab på recept-aftaler og andre samarbejdsaftaler mellem kommuner og idrætsforeninger, vil projektet skabe viden om de strukturelle rammer og vilkår for samarbejdsrelationerne.

Observationsstudier hos idrætsforeninger

Feltarbejde udført over en længere periode med brug af deltagende observation vil skabe dybdegående indsigt i foreningernes sociale praksis, og foreningernes arbejde med at inkludere nye deltagere i fællesskabet både i praksis og på et strukturelt, overordnet niveau i regi af kommunikation med kommune og bestyrelsesmøder internt.

Resultater og formidling

Projektet blev påbegyndt i december 2020 og forventes afsluttet ultimo 2023.

Da det empiriske feltarbejde vil forløbe over en længere periode, vil endelige resultater først ligge klar ved ph.d.-forsvaret, mens løbende resultater formidles som videnskabelige og ikke-videnskabelige artikler og rapporter.

Center for Holdspil og Sundhed vil støtte op om kommunikation og formidling af resultater fra videnskabelige artikler til danske, relevante medier.

Støttet af

Nordea-fondens bevilling til Center for Holdspil og Sundhed.

Projektperiode: December 2020 til december 2023.

Kontakt

Ph.d. studerende Signe Engdal

 

 

 

 

 

En videnskabelig bog er udgivet, og en anden er i skriveprocessen. Müller udgav i 1904 en kropskulturel bog kaldet ’Mit system’, der blev oversat til 26 sprog og solgt på verdensplan i 1,5 millioner eksemplarer.

Projektperiode: 2023-2026.

Ekstern støtte: 160.000 DK fra forskellige fonde til produktionsstøtte til Syddansk Universitetsforlag ved udgivelse af første videnskabelige forskningsbind om J.P. Muller.

Projektet startede for årtier siden ved at Carlsberg-fondet tildelte 1. million kr. til postdoc-stipendium til Hans Bonde.  orskningsprojektet: J.P. Müller: Danmarks store sundhedsapostel.

Hovedspørgsmål

Hvad var Mullers indflydelse inden for sport, hygiejne, sundhedsfremme, sexologi og 'det moderne gennembrud'?

Hovedkildemateriale: Fra arkiver i Falster, København, Berlin og London.

Fokusområder

Idrættens historie og sociologi, gymnastik, hygiejne, sundhed, sexologi og tidlig modernitet.

Sansernes historie og sociologi, følelsernes historie.

Publikationer

1 forskningsbog. 10 forskningsartikler og 5 populærvidenskabelige artikler publiceret i relation til dette forskningsprojekt.

Kontakt

Professor Hans Bonde

 

 

Videnskabelig faghistorisk monografi og og manus på 350 sider antaget til udgivelse på Syddansk Universitetsforlag.

Projektperiode: 2019-2024.

Ekstern støtte: Foreløbig 80.000 fra Augustinusfonden og Sportgoodsfonden.

Fund

Forfatteren har gravet 50 danske ridderspil frem af det historiske kildemateriale og viser, at turneringer med dystridt var en vital del af royale kroninger, bryllupper og fødsel af den udvalgte kongesøn.

De mange betydningsmættede ridderspil udgør en øjenåbner til ridderkulturens generelle betydning og dens sammenvævning med kongemagten. Hermed bliver der åbnet et helt nyt og hidtil uerkendt kapitel af dansk idrætshistorie.

Fokusområder

Idrættens historie og sociologi, civilisationsteori, kropskultur, politik, æstetik.

Publikationer

Kommende faghistorisk bog på Syddansk Universitetsforlag.

Kontakt

Professor Hans Bonde

 

 

 

 

Muligheder og barrierer i bæredygtige brobygninger mellem offentlige institutioner og frivillige idrætsforeninger

En dybdegående sociologisk analyse af hvordan brobygninger fungerer, og hvorvidt det påvirker menneskers fastholdelse i en fysisk aktiv hverdag.

Indvandrerkvinder gymnastiksal

Projektet undersøger, hvordan offentlige institutioner bygger bro til frivillige idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber. Derudover undersøges det, hvorvidt og hvordan brobygningen påvirker individers fastholdelse i en fysisk aktiv livsstil i deres hverdagsliv.

Støttet af

Nordea-fonden

Kontakt

Ph.d. studerende Signe Engdal

 

 

Et treårigt projekt der vil knække koden til, hvordan vi får langt flere kolleger i gang med at bevæge sig og dyrke motion i arbejdstiden.

Målet med projektet er, at kolleger på landets arbejdspladser får let adgang til at bevæge sig mere og bedre på arbejdet, så de bliver sundere, får bedre livskvalitet og lever længere.

Forskere fra SoRSE bidrager med en løbende dokumentation og evaluering i form af spørgeskemaer udsendt til de involverede medarbejdere og kvalitative interviews af ledere og medarbejdere, der agerer som anførere ude på arbejdspladserne.

Støttet af

Trygfonden

Projektperiode

2023 til ultimo 2025.

Projektansvarlig

Lektor Ulrik Wagner.

Læs mere om projektet der ledes af Dansk Firmaidræt.

 

 

På Rysensteen Gymnasium arbejder man med sundhed og bevægelse ud fra en demokratisk tilgang med udgangspunkt i skolens vision om kreativ faglighed og demokratisk bevidsthed samt skolens strategispor "Sundhed og Bevægelse".

Gymnasieelever

Rysnesteens elever og lærere skal i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, selv være med til at sætte dagsordenen for, hvordan sundhed og idræt udfoldes på deres skole.

Forskerne undersøger, hvordan en sådan tilgang til sundhedsfremme er mulig, og hvordan man skaber rammer som styrker medindflydelse og på baggrund her af fremmer sundhed på en demokratisk måde.

Artikler

Thing, L. F., Nielsen, S. F., & Ottesen, L. (2015). Are young people caught in the time bind? A sociological analysis of how young people in an upper secondary school view the issue of finding time to do sports or exercise in their spare time. Annals of Leisure Research, 18(1), 9-24.

Thing, L. F., & Ottesen, L. (2013). Young people's perspectives on health, risk and physical activity in a Danish secondary school. Health, Risk & Society, 15(5), 463-477.

Ph.d. afhandling: Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

Stine Frydendal Nielsen forsvarede 15. januar 2015 sin ph.d. afhandling: Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium. Et processtudie om idræt og demokrati i en ungdomskultur.

Rapport: Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen

Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen. En kvantitativ undersøgelse af Rysensteen Gymnasium
Af Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen, Lone Friis Thing
2011, 95 sider, download Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen (pdf, 3.872 kb)

Støttet af

  • UNIK - Food, Fitness & Pharma
  • Rysensteen Gymnasium
  • Institut for Idræt og Ernæring

Kontakt

Adjunkt Stine Frydendal

 

 

Påvirkninger af fysisk aktivitet for sundhed og velfærd af rugbyspillere med rygmarvsskade

Formålet med projektet er at undersøge virkningen af fysiske aktivitetsinterventioner leveret af RFU Injured Players Foundation på rugbyspillere med rygmarvsskade.

Projektet skal evaluere virkningen fra disse aktiviteter på den sårede spillers helbred og velvære over tid.

Med et stigende antal yngre mennesker med rygmarvsskade, som lever længere, er det vigtigt at forstå de unikke behov efterhånden som de bliver ældre og den fysiske aktivitets rolle for livskvalitet gennem hele livet.

Støttet af

Dobbelt PhD i partnerskab med RFU Injured Players Foundation

Kontakt

Ph.d.-studerende Laura Wilcock

 

 

 

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Adam B. Evans Lektor +4535331336 E-mail
Andorra Lynn Jensen Ph.d.-studerende +4535322429 E-mail
Hans Bonde Professor +4535320862 E-mail
Laila Ottesen Lektor +4535321741 E-mail
Signe Engdal Ph.d.-stipendiat +4535336232 E-mail
Ulrik Wagner Lektor, sektionsleder +4535321511 E-mail
Adam B. Evans

Forskningsgruppeleder

Adam B. Evans
Lektor

Publikationslister for

Professor Hans Bonde

Lektor Ulrik Wagner

Lektor Laila Ottesen

Lektor Adam B. Evans

Ph.d. studerende Adam Rønlund

Ph.d. studerende Andorra Lynn Jensen

Ph.d. studerende Signe Engdal