TEMA

Børn og unges bevægelsesaktiviteter i skole og fritid

Temaets overordnede formål er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning.

Skolegård

Børn og unges daglige fysiske aktivitet består af flere forskellige typer lege-, idræts- og transportaktiviteter, i forskellige hverdagslivskontekster såsom hjemmet, skolen, idrætsforeninger og skolefritidsordninger.

I temaet undersøges disse daglige kontekster og de forskellige normer, regler og resurser for bevægelsesaktivitet de indeholder, for dermed at kunne forbedre disse.

Det er overordnede formål er at skabe viden om, hvad der har betydning for såvel mængden af fysisk aktivet samt oplevelsen og udbyttet heraf blandt børn og unge, samt ikke mindst hvordan og hvorfor det har betydning.

 

 

Det ene fokus er, hvilken betydning sociale, kulturelle og psykologiske forhold har for børn og unges bevægelsesaktivitet, samt hvordan de har betydning.

Det andet fokus er, hvilken betydning forskellige bevægelsesaktiviteter har for psykologiske og sociale forhold som læring, trivsel, motivation, sociale relationer, medborgerskab og inklusion.

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojekter

 

 

 

Danish assesement of Physical Literacy (DAPL)

Projektet oversætter og tilpasser en canadisk test til dansk sprog og kontekst og gennemfører den første måling af Danske børns physical litteracy.

DAPL projekt - Legende børn

Udviklingen af physical literacy (bevægelseskompetence) i barndommen er afgørende for fysisk aktivitet senere i livet.

Metodeudviklingen og dataindsamlingen vil hjælpe fremtidigt arbejde med at evaluere og tilrettelægge strategier som støtter fysisk aktivitet og sund livsstil.

Om projektet

Physical literacy er et individs fysiske kompetencer, motivation samt viden omkring og forståelse for at leve et fysisk aktivt liv. Physical literacy kan dermed oversættes til bevægelseskompetencer og dækker over ting børn kan lære, som hjælper med at leve et aktivt liv gennem hele livet.

Der findes ikke en dækkende metode til at måle bevægelseskompetencer / physical literacy blandt danske børn. Derfor vil vi, i dette projekt oversætte og tilpasse en canadisk test (Canadian Assessment of Physical Literacy) til dansk sprog og kontekst og udføre den første måling af danske børns physical litteracy. Det vil hjælpe fremtidigt arbejde med at evaluere og tilrettelægge strategier som støtter fysisk aktivitet og sund livsstil for børn.

Projektet vil formidle den generede viden og udviklede CAPL-2D manualer skræddersyet til både forskere, praktikere, politikere og andre, der er involveret i dagtilbud/skoler og børn og unges udvikling, sundhed og trivsel.

Involverede i projektet

Glen Nielsen, Lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Peter Bentsen, Centerleder for Clinical Research and Prevention Bispebjerg and Frederiksberg Hospital. Affiliated Professor, University of Copenhagen.

Peter Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Bjørn Friis Neerfeldt, Generalsekretær, Dansk skoleidræt.

Støttet af

Projektet er en del af et større samarbejdsprojekt mellem Steno, Dansk Skoleidræt og Københavns Universitet.

Kontakt

Ph.d. studerende Paulina Sander Melby

Forskningsledelse

Lektor Glen Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektets resultater er publiceret i en rapport

Forskningsprojektet sætter fokus på at få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum.

Projektet er et opdrag fra Undervisningsministeriet, der har bevilget 5,2 millioner kroner til gennemførelsen. Center of Research in Childhood Health (RICH), Syddansk Universitet er projektansvarlig, og gennemfører projektet i et tæt samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet og KOSMOS, UC Syd.

Mere specifikt fokuseres på hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan indgå i dagtilbud og i undervisningssystemet (grundskole, gymnasium/HF og erhvervsskole) med det formål at skabe bedre forudsætninger for læring.

Projektet indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ forskningstilgang og undersøger i 2013-14 delprojekter/tiltag, der allerede er forankrede i eksisterende læringsmiljøer eller initieres i forbindelse med projektet.

Projektet bygger på en hypotese om, at fysisk aktivitet og bevægelse spiller en central rolle i skabelsen af et godt læringsmiljø og tager udgangspunkt i en forståelse af at relationer, motivation, samt kognitive funktioner er parametre, der har betydning for læringsmiljø og læringsmuligheder i skole- og uddannelsesforløb.

Støttet af

Undervisningsministeriet.

Forskningsledelse

Lektor Charlotte Svendler Nielsen