TEMA

Bevægelse, læring og social forandring

on the move

 

 

Dette tema fokuserer på, hvordan idræt/bevægelse herunder især elementer fra dans, leg og kampkunst kan støtte lærings-, udviklings- og identitetsprocesser hos børn, unge, voksne, ældre og sårbare målgrupper.

Her fokuseres der på, hvordan der kan arbejdes med bevægelse som udviklende læringspotentiale og pædagogisk tilgang i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser.

Vi undersøger også, hvordan der kan arbejdes med de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og socialt udviklende dimensioner af den kropslige læring i andre bevægelsesmæssige kontekster.

Her tematiseres især betydningen af bevægelsesglæde, bevægelsesmestring, følelseshåndtering, flow og fællesskab samt idrættens betydning for inklusion, anerkendelse og kønsidentitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette projekt har til formål at forskningsdokumentere og udvikle det danseterapeutiske felt og udvikle viden og praksis om, hvorfor og hvordan danseterapi og andre kunstneriske terapiformer kan bruges til et væld af målgrupper.

Det praksisnære projekt udvikles igennem national, internationale og tværinstitutionelle forskningssamarbejder, herunder i forbindelse med bog projektet Kunst, krop og terapi.

Kunst, krop og terapiKUNST, KROP OG TERAPI

Redigeret af Helle Winther, Simo Køppe og Jim Toft.

Alle menneskets erfaringer er forbundet med sanselige oplevelser. Livet leves igennem kroppen, og det er igennem den sansende krop, at vi kan få oplevelsen af at ”finde hjem”. Mennesket har også til alle tider søgt indsigt, velvære og følelsesmæssig frihed igennem kunstneriske udtryk. Ideen om, at kunst, krop og terapi er nært forbundne, er ikke ny, og alligevel åbner denne bog nye veje.

KUNST, KROP OG TERAPI portrætterer terapiformer, som kan bruges til mange målgrupper. Forfatterne, der er forskere, undervisere og praktikere, viser med udgangspunkt i teori, forskning og konkrete cases, hvordan kroppen og kunsten kan bruges i terapeutisk arbejde. Læseren får indblik i internationalt etablerede terapiformer som danseterapi, musikterapi, dramaterapi, billedkunstterapi, legeterapi og kropspsykoterapi – og i mere nyudviklede tilgange som skriveterapi, naturterapi og familieidræt i en terapeutisk setting.

KUNST, KROP OG TERAPI demonstrerer de store potentialer i disse mange terapiformer, og samtidig viser bogen på en konkret og praktisk anvendelig måde, hvordan man som professionel kan arbejde med helhedsorienterede, kropslige og kunstneriske tilgange til terapi.

Støttet af

Institut for psykologi. Københavns Universitet.

Projektperiode: 2022 - 2025.

Publikationer

Winther, H. (2023). Danseterapi (DMT) - når livet er i bevægelse. I H. Winther, J. Toft, & S. Køppe (red.), Kunst, Krop og Terapi (s. 51-82). Hans Reitzels Forlag.

Winther, H., Toft, J., & Køppe, S. (red.) (2023). Kunst, Krop og Terapi. Hans Reitzels Forlag.

 

 

Dette projekt har både teoriudviklende, praksisnære og innovative dimensioner. Projektet dokumenterer hvordan og hvorfor bevægelse, leg og dans kan åbne for dannelse, flow, fællesskab, bevægelsesglæde og personlig udvikling i børn og unges lære- og være- og udviklingsprocesser.

Ung mand giver thumbs up

Projektet tager udgangspunkt i en helhedsorienteret kropsforståelse.

Bevægelsespsykologisk fokuseres der på det nære samspil mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale, kulturelle og spirituelle bevægelsesdimensioner, der spiller ind på børn og unges udvikling og trivsel i fællesskaber.

Der fokuseres især på, hvordan bevægelse kan støtte sårbare børns følelsesmæssige processer og kropslige ressourcer og dermed stimulere til positiv udvikling. Herunder betydningen af at bevægelsesundervisere har indsigt i grundfølelsernes betydning i bevægelsesundervisning.

Publikationer

Winther, H. (2022). De syv bevægelsesdimensioner – eksistens og resonans i idrætsundervisningen. GISP, (178), 26-29.

Winther, H. (2020). Learn through the body. I Learn Through The Body (s. 4-24). FFDs Forlag. Lessons from the Folk High School Bind 9

Winther, H. (2017). Bevægelse og flow i børn og unges lære-, være- og udviklingsprocesser: Introduktion til en praksisnær bevægelsespsykologisk teori. Unge Paedagoger2017(1), 36-44.

Christensen, H., Stavad, S. N., & Winther, H. (2017). Bevægelse mod mobning: Fra negativt klassemiljø til glædesfyldte fællesskaber i folkeskolen. idrottsforum.org, 1-16.

Winther, H. (2015). Alle kan danse - improvisation, gruppedynamik og energi. I H. Winther, L. Engel, M-B. Nørgaard, & M. Herskind (red.), Fodfæste og Himmelkys: Undervisningsbog i Bevægelse, Rytmisk Gymnastik og Dans (2. udg., s. 154-178). Billesøe og Baltzer.

Winther, H. (2014). Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning - et allestedsnærværende læringspotentiale. idrottsforum.org, 1-12.

Samarbejdspartnere

Via University college og andre professionshøjskoler.

Støttet af

København Universitet.

Forskningsledelse

Lektor Helle Winther

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan deltagere med handicap (cerebral parese) oplever og udvikler sig gennem to forskellige helhedsorienterede bevægelsesprogrammer.

Kajak

På et mere overordnet niveau søger projektet at supplere eksisterende forskning og (re)habiliteringsindsatser indenfor området, da et fokus på krop og bevægelse i relation til psykosocial udvikling hidtil har været underbelyst.

Publikationer

Andersen, M. M., & Winther, H. (2023). ‘I dare to be myself.’ The value of peer communities in adapted physical activity interventions for young people and adults with cerebral palsy. Scandinavian Journal of Disability Research25(1), 1-14.

Ph.d.-afhandling 2020: Betydningsfulde oplevelser by Elsass Fonden - Issuu

Video: Betydningsfulde oplevelser - Videnscenter om handicap (videnomhandicap.dk)

Mie Maar Andersen (2020) Betydningsfulde oplevelser. Udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem resiliensbaserede sociale tilpassede idræts- og bevægelsesindsatserVidenscenter om handicap.

Støttet af

Innovationsfonden

Elsasscenteret

Kontakt

Mie Maar Andersen, mma@elsassfonden.dk

Forskningsledelse

Lektor Helle Winther

 

 

AFSLUTTET PROJEKT

Projektperiode: 2013 - 2017.

På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tog dette projekt udgangspunkt i unges dagligdag og især drenge fra 6.-9. klasse på Rådmandsgades Skole.

Projektets formål var at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen.

Dette blev gjort ved at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring).

Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft er centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil kunne anvendes udenfor ”2200 København N”.

Publikationer

Ryom, K. (2017). Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro. Ph.d. afhandling. SL grafik.

Ryom, K., Wikman, J. M., & Stelter, R. (2021). Supporting self-concept in school settings targeting migrant background boys. Scandinavian Journal of Educational Research65(4), 676-692.

Ryom, K & Stelter, R 2020, 'Motionsfodbold og medborgerskab: Fodbold og samskabelse som ramme for udvikling og medborgerskab hos udsatte drenge', Forum for Idraet, vol. 35, no. 1, pp. 71-82.

Ryom, K. E., & Stelter, R. (2018). Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt: Erfaringer fra et socialt eksperiment i København, Danmark. In T. Haugen, & R. Høigaard (Eds.), Trender i Idrettpsykologisk Forskning i Skandinavia (pp. 121-143). Cappelen Damm Akademisk. 

Ryom, K. E., Maar Andersen, M., & Stelter, R. (2017). Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. Improving Schools20(2), 143-160.

Ryom, K. E., Stelter, R., & Plannthin, L. (2014). Gruppecoaching og inklusion af udsatte drenge i skolen. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen34(100), 78-90.

Støttet af

Forskningsledelse

Professor Reinhard Stelter