28. januar 2020

13 anbefalinger til succesfuld implementering af holdspil

implementering

Ny rapport fra Center for Holdspil og Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring giver 13 anbefalinger, der skal sikre forankring af holdspilsaktiviteter i kommunerne.

Evalueringsrapport

Holdspil gør mennesker sundere og gladere. Det ved vi fra forskningen, og derfor stræber Center for Holdspil og Sundhed efter at få flere danskere på banen. Hvis det skal lykkes at implementere holdspilsaktiviteter rundt om i Danmark, kræver det politisk opbakning, kompetenceudvikling og vilje. Sådan lyder en af konklusionerne i den nye evalueringsrapport fra Center for Holdspil og Sundhed (CHS). 

CHS har siden 2012 forsket i de fysiske, mentale og sociale effekter, mennesker opnår, når de er en del af aktive fællesskaber. I 2016 blev der oprettet en rådgivnings- og implementeringsenhed med henblik på at sikre, at viden blev omsat til praksis, og flere danskere kom i træningsstøjet.

Det har blandt andet resulteret i et samarbejde mellem CHS og Vallensbæk, Høje-Taastrup og Nordfyns kommune, hvor centrets rådgivere har været med til at implementere tilpassede holdspil i kommunerne. Den proces er blevet fulgt af videnskabelig assistent, Line Kremmer Pedersen, og lektor, Laila Ottesen, som på baggrund af 15 måneders følgeforskning kommer med en række konklusioner og anbefalinger til fremtidig anvendelse.

”Vejen til implementering af holdspil i kommunale institutioner er lang og udfordrende, fordi det medfører ændringer i hverdagens faste struktur og arbejdsgang. Det kræver opbakning fra politisk hold, faciliteter, kompetenceudvikling blandt medarbejderne, organisering og gennemgående vilje til forandring i kommunerne,” siger Line Kremmer Pedersen.

Afgørende opbakning

I alle tre holdspilskommuner er der blevet arbejdet med at udbrede holdspilsaktiviteter for både børn og unge, voksne og seniorer. I Nordfyns Kommune er der med fokus på seniorområdet gjort en målrettet politisk indsats for at implementere holdspil på alle kommunens pleje- og aktivitetscentre. Og det har virket.

Vi oplevede, at implementeringen af holdspil skete med massiv ledelsesmæssig støtte fra både politikere og ledere af de lokale institutioner, samt omfattende rådgivning fra CHS. Det betød, at implementeringen blev en succes,” siger Laila Ottesen.

Succesen ses i dag i hele Nordfyns Kommune, hvor der forskellige former for holdspil er på programmet flere gange ugentligt på samtlige kommunens plejecentre. Blandt andet på Plejecenter Møllehaven i Bogense.

”Den samlede politiske indsats gjorde, at der var fælles fodslag fra dag et, og det betød blandt andet, at vi kom på en temadag om holdspil, så vi kunne mærke det på egen krop. På den måde fik vi fra start en forståelse for det nye tiltag, og det var helt sikkert vigtigt for vores tilgang til at indføre holdspil for de ældre,” siger centerleder på Plejecenter Møllehaven, Mitzie Pedersen.

Rådgivning og implementering

En af de store udfordringer med at få implementeret holdspil som en fast del af hverdagen i kommunerne har været, at holdspil oftest har været et nyt fænomen for de ansatte, særligt på pleje- og aktivitetscentrene. De er derfor blevet udfordret i deres rutiner, og det har i nogle tilfælde skabt usikkerhed og bekymring. Her peger evalueringsrapporten på, at det nødvendigt med kvalificeret rådgivning.  

”Vi har tydeligt set vigtigheden af et tæt samarbejde mellem idrætsfaglige rådgivere og de lokale, offentligt ansatte for at skabe vedvarende forandringer. Rådgiverne har gennem tilpassede workshops uddannet personalet i at organisere holdspil og har med kontinuerlig supervision justeret indsatsen i implementeringsarbejdet efter behov,” siger Laila Ottesen.

Det bakkes op af Mitzie Pedersen. I Nordfyns kommune betød den politiske indsats, at der kunne ansættes tre ergoterapeuter, som i samarbejde med CHS’ rådgivere har haft ansvaret for, at holdspilsaktiviteterne blev forankret på kommunens plejecentre.

Det har haft stor betydning, at der har været mulighed for at sparre med rådgiverne fra CHS. Sammen med vores ergoterapeuter har de sikret, at holdspil er blevet en fast del af hverdagen, og det er de ældre enormt glade for. De får en lille stjernestund, hvor de viser nye sider af sig selv, når de kommer i gang med at spille,” fortæller Mitzie Pedersen.

Rapportens anbefalinger

På baggrund af 15 måneders følgeforskning i tre holdspilskommuner præsenterer Line Kremmer Pedersen og Laila Ottesen 13 anbefalinger til fremtidig implementering af tilpassede holdspil i kommuner. 

1. Tilknyt en ekstern rådgiver til institutionen, hvor implementeringen skal finde sted.
Det anbefales, at rådgivningsindsatsen er kontinuerlig og vedvarende under hele implementeringsprocessen.

2. Vedtag implementeringen af holdspil på øverste politiske niveau
Det anbefales, at samarbejdsaftalerne indgås som top-down-styring i kommunen og føres ind i politikdesignet.

3. Afsæt god tid til implementeringen og følg faserne i følgende femtrinsmodel:
Lokalsamfundsanalyse -> Design og igangsættelse -> Implementering -> Forankring og opretholdelse -> Udbredelse og revurdering

4. Gør meget ud af lokalsamfundsanalysen forud for implementeringen
Et indgående kendskab til arbejdsgange og -rutiner samt målgruppen for holdspilsindsatsen er nødvendig for at afholde gode workshops og supervisere personalet efterfølgende.

5. Afhold workshops i tilpassede holdspil – gerne flere for samme personale
Jo flere kompetencer de kommunale medarbejdere får, jo større er sandsynligheden for, at de selv vil organisere holdspil på arbejdspladsen.

6. Tilpas altid workshoppen til deltagerne
En workshop for personalet på et plejecenter skal ikke være identisk med en workshop for underviserne på en produktionsskole, da arbejdsrutiner og -vilkår er forskellige for de to grupper.

7. Afhold workshops for ledelsen i den lokale, kommunale institution
Det giver viden om, hvad deres medarbejdere bliver uddannet i og forståelse for, hvad det kræver af tid og ressourcer at implementere holdspil for borgerne.

8. Brug holdspilskataloget som undervisningsmateriale
Kataloget gør det nemt og overskueligt for de kommunale medarbejdere at udvælge og igangsætte et givent holdspil.

9. Lav forventningsafstemning med institutionen, hvor holdspil skal implementeres
Er der ikke lavet en klar aftale fra start om, at holdspilsaktiviteterne skal forankres på sigt, viser erfaringen, at det ophører i det øjeblik rådgivningsindsatsen stopper.

10. Sørg for, at forstyrrelsen er tilpas
Rådgiveren skal finde den rette balance i sin supervision. Kommunale medarbejdere må ikke føle sig overvåget i deres arbejde med holdspil, men skal have den rette sparring.

11. Vær proaktiv under opfølgningsfasen
Rådgiveren skal sørge for kontakten og den løbende supervision under hele implementeringsprocessen. Gerne med jævnlige besøg i kommunerne.

12. Inddrag kommunens idræts- og sundhedskonsulenter
De er vigtige holdspilsambassadører, som kan bidrage til et positivt miljø for implementeringen. De bør derfor sidde med i styregruppen for initiativerne.

13. Indfør tilpassede holdspil i undervisningen på professionsuddannelser
Tilpassede holdspil adskiller sig mærkbart fra mange af de aktiviteter, som kommunale medarbejdere er uddannet til at udføre. Derfor anbefales det, at tilpassede holdspil implementeres som en del af undervisningen på korte og mellemlange uddannelser.

Om rapporten

Empirien er blevet indsamlet, mens implementeringen i holdspilskommunerne har fundet sted, og mens rådgiverne fra CHS har udviklet og tilpasset deres koncepter og workshops. 

Rapportens konklusioner og anbefalinger bygger på interview, observationer, spørgeskemaundersøgelse og dokumentanalyse over femten måneder i de tre holdspilskommuner og blandt CHS’ rådgivere. Dette inkluderer blandt andet interviews med politikere og kommunalt ansatte, observationer af workshops i tilpassede holdspil og analyser af partnerskabsaftaler mellem CHS og de tre holdspilskommuner. 

Klik her for at læse hele rapporten "Implementering af holdspilsaktiviteter i tre holdspilskommuner".

Emner