23. august 2013

Klassen flytter i skoven

Udeskole

Bliver børnene gladere for at gå i skole, lærer de mere, øges deres fysiske aktivitetsniveau og får de et bedre kammeratskab i klassen, når klasseværelset skiftes ud med undervisning i naturen eller bymiljø én dag om ugen? Det skal forskere fra Institut for Idræt og Ernæring samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i samarbejde med Steno Diabetes Center i Gentofte nu undersøge, efter at fænomenet "det udvidede klasseværelse" eller "udeskole" de seneste ti år har bredt sig over hele landet.

Med økonomisk støtte på 6,84 mio. kr. fra TrygFonden går forskergruppen i gang med at kortlægge denne alternative undervisningsform og dens effekter på en større gruppe elever på landsplan.

Projektet hedder ”TEACHOUT” og vil komme til at omfatte 600 udeskoleelever, som skal under forskernes lup. Samtidig følges sammenligningsklasser på tilsvarende klassetrin, der ikke modtager udeundervisning.   

Skoven skaber nye kammerater

Hidtidig forskning har vist, at eleverne fik gavn af undervisning i natur eller grønne områder på en række punkter, som de kunne bruge i klasseværelset og skolelivet i almindelighed – eksempelvis større motivation for at gå i skole, større selvstændighed i deres skolearbejde, øget motion og ikke mindst skoven skabte kammeratskaber på tværs af de gængse opdelinger i klassen. 

Professor Bjarne Bruun Jensen fra Steno Diabetes Center udtaler:

- Udeskole-konceptet er et rigtig godt eksempel på, hvordan sundhedsfremme i form af bevægelse kan integreres i folkeskolens hverdag og undervisning på en sjov, relevant og ikke mindst lærerig måde. Derfor bakker vi meget op om TEACHOUT fra Stenos side. 

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo under Københavns Universitet har gennem mange år arbejdet målrettet med læring i naturen og har specifikt en bred portefølje af uddannelsesaktiviteter, udviklingsprojekter og forskning inden for udeskole.

Uddannelseschef på Skovskolen, Anders Bülow siger:

- Det er yderst glædeligt, at udeskole, som en af de hastigst voksende pædagogiske udviklingstendenser i Danmark, har fået så væsentlig en mulighed for at styrke sin evidens. Dette forskningsprojekt vil give os et kvalificeret bidrag til udeskole-pædagogikkens effekt inden for temaer som læringsstile, inklusion, fysisk aktivitet og sociale relationer.

Suger til under træerne

Studielektor Erik Mygind, Københavns Universitet, som var ankermand for det første casestudie med udeskole i Danmark for 10 år siden, udtaler:

- Det begyndte som et pædagogisk eksperiment med 19 elever i en 3. klasse på Rødkilde Skole i Vanløse. Tre år i træk skiftede børnene og deres lærere klasselokalet ud med skoven én dag om ugen. Og det var ikke ’kun’ undervisning i naturrelaterede fag, men også basale kundskaber i dansk og matematik, som eleverne sugede til sig under skovens træer.

Ti år efter, at Rødkilde-eksperimentet blev afsluttet med succes, har fænomenet ”udeskole”, bredt sig til hele landet.

Ca. 300 ud af i alt 1855 danske grundskoler – kommunale såvel som private – har i dag en eller anden form for udeskole sat på skemaet. Men der mangler videnskabelige undersøgelser og evidens om, hvilke positive eller negative effekter ”en skoledag i det grønne eller bymiljø uden for klasseværelses fire vægge” har for såvel elever som lærere. Det skal den nye forskning med 600 udeskoleelever under forskernes lup nu råde bod på. 

Yderligere oplysninger:

Studielektor Erik Mygind
Københavns Universitet
Mobil: 28 75 08 94

Professor Bjarne Bruun Jensen
Steno Diabetes Center
Mobil: 30 75 75 75

Uddannelseschef Anders Bülow
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo
Mobil: 40 45 11 54