Coaching og ontologi

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Coaching og ontologi

Morten Ziethen

Traditionelt forbindes coaching enten med systemiske/narrative/socialkonstruktionistiske ansatser eller mere kognitive ansatser. De færreste derimod forbinder coaching med ontologi, dvs. studiet af det som eksisterer, og hvordan det eksisterer. Dette til trods vil der i foredraget blive argumenteret for, at coachen med fordel (også) kan og bør orientere sig mod en senmoderne ontologi, som den eksempelvis findes udfoldet hos Heidegger eller Løgstrup.

Begrundelsen for, at en sådan reorientering af coachen og coachteorien bør finde sted, ser Morten i det forhold, at en række livsbærende meningserfaringer ikke lader sig forklare med afsæt i de aktuelt dominerende teoritraditioner. Foredraget vil i forlængelse heraf koncentrere sig om at beskrive disse meningserfaringer samt vise, hvilke fordele der i den sammenhæng opstår ved at knytte an til den ontologiske tradition.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.