30. august 2015

Unge, holdspil og medborgerskab

Drengene fra Rådmandsgade Skole på Nørrebro har fået besøg af fodboldstjernen Youssef Toutouh fra FC København. Foto: Bo Kousgaard.

Mange bydele i Danmark har store sociale udfordringer med unge mænd og deres evne til bl.a. at tage aktivt ansvar for deres egen livssituation. For at skabe nye perspektiver på unges liv tog forskningsprojektet afsæt i disse unge for at give dem mulighed for at opnå livskompetencer og gøre dem livsduelige gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt coaching/mentoring.

I en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og er karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme, forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og paratheden til aktivt medborgerskab. ”Jeg er engageret, fordi det giver mening for mig, men også fordi jeg oplever, at jeg kan!”

I en kontekst, hvor man selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som hovedregel primært dér, hvor man oplever, at der er en realistisk chance for at lykkes.

Aktivt medborgerskab i "2200 København N"

På det ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tog dette projekt udgangspunkt i unges dagligdag med afsæt i drenge fra 6.-9. klasse på Rådmandsgades Skole. Der blev endvidere indledt et samarbejde med Tagensbo Skole, der fungerede som partnerskole for projektet med hensigt på sammenlignelighed.

Projektets formål er, at udfordre de unge til at arbejde med temaet 'livsduelighed' og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Foto: Bo Kousgaard

Projektets formål var at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplevede at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen.

Dette blev gjort ved at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring).

For at skabe grobund for fællesskabet startede man et fodboldforløb (involverende det lokale idrætsliv) op med 3 ugentlige træninger – 2 gange om morgenen (før skole), og en gang om eftermiddagen (efter skole). Udover træningen arrangeredes der også fælles oplevelser for deltagerne.

Foruden fællesskabet var begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social kapital centrale for projektet.

For at sætte disse begreber i spil startedes et 2 årigt coachingforløb op med 26 erfarne frivillige coaches, som havde jævnlige coachingsessioner med alle drengene fra 6.-9. klasse på Rådmandsgade Skole i deres skoletid. Desuden blev der gennemført coaching og bevægelsesuger for samtlige klasser, over de to år projektet varede. Disse uger blev planlagt med de lokale lærere fra Rådmandsgade Skole, eksterne samarbejdspartnere og lærerstuderende fra Metropol – Skole & Læring, Frederiksberg.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med lokale aktører som Nørrebrio idrætsråd, den lokale idrætsklub Nørrebro United, frivillige rollemodeller og coaches samt - ikke mindst - med de involverede unge. Målet var at klarlægge de unge deltageres livsvilkår og livsverden, forberede og gennemføre konkrete indsatser, opbygge nye handleperspektiver for den enkelte og analysere succesrig implementering og mulige barrierer.

Projektgruppen bestod af Center for Holdspil og Sundhed (NEXS, KU), Coaching Psychology Unit (NEXS, KU), og Center for Ungdomsstudier (CUR).

Øget livsduelighed og social sammenhængskraft

Som følge af projektet blev deltagernes livsduelighed styrket igennem drengenes deltagelse. Især gruppecoaching (og til dels fodbold) synes at bevirke udviklingen af livsduelighed (se Ryom et al., 2017).

At møde engagerede og meningsskabende voksne; fodboldtrænere, frivillige coaches og andre frivillige fra lokalområdet i et fællesskab med vennerne, har bevirket at deltagerne har oplevet en øget social sammenhængskraft i både  skole og lokalområde (se afhandling). Den handlingsrettede community psykologiske tilgang, var afgørende for dette (se Ryom, 2017). Særligt udgjorde også frivilligheden i projektet et stærkt potentiale i forhold til at engagere, møde og påvirke drengene og deres liv.

Resultaterne peger i særdeleshed på, at fodbold og coaching i en skolekontekst, var med til at skabe en synergieffekt som bragte deltagerne sammen. En bevægelses- (fodbold) og mentalorienteret- (coaching) indsats, bevirkede et fordelagtigt sammenspil, som bidrog positivt til drengenes udvikling.

Fremhævede konkluderende pointer understreger vigtigheden af:  

  • Betydningsfulde voksne, fællesskaber og at blive taget alvorligt
  • At starte med de små skridt, fra sammenknyttende netværk til medborgerskab
  • Udvikling af livsduelighed og livskompetencer, som følge af projektet
  • Den rette struktur og form er afgørende

Rapporter, artikler og specialer

Her finder du rapporter, artikler og specialer, lavet som en del af projektet Unge, holdspil og medborgerskab.

Læs Knud Eske Ryoms ph.d. afhandling her.