Transformative dialoger som resonansrelation

Projektet er et teoretisk forankrede projekt, der munder ud i et kapitel til en ledelsesbog, som publiceres hos Dansk Psykologisk forlag.

I stigende grad tales om ”coaching” som del af lederens handleberedskab. Men coaching og ledelse kan være en farlig cocktail. Coaching i traditionel forstand - også benævnt som første generations coaching - er meget sjældent egnet som ledelsesinstrument.

Dette, da første generations coaching tager udgangspunkt i medarbejderens målsætninger eller problemløsningsfokus. I den forbindelse burde lederen som coach holde sig fra at have en målsætning på medarbejderens vegne, men dette er stort set umuligt i ledelseskonteksten, idet lederen som regel har klare ønsker om medarbejderens udvikling.

Der præsenteres et alternativ til den traditionelle coachingforståelse. Coaching beskrives som transformativ dialog, som resonansrelation, der bygger på øjeblikke af symmetri som til syvende og sidst giver mulighed for nyerkendelse for alle parter i samtalen, uanset om det er en samtale i dybden leder-medarbejder eller i grupper/team.

Transformative dialoger går i dybden, sætter fokus på mening, værdirefleksion og etisk forankring. Transformative dialoger påvirker i sidste ende begge/alle dialogparter i deres selvforståelse og i den måde de ser bestemte begivenheder og udfordringer. En afgørende betingelse for denne type dialog er, at parterne er resonansbund for hinanden: Man reflekterer i højere grad abstrakt og almen menneskeligt over udfordringer, som organisationen og den enkelte konkret står over for.

I kapitlet argumenteres for, at transformative samtaler kan være svaret på de accelerationsprocesser og den hyperkompleksitet, som den enkelte oplever og som ikke sjældent fører til manglende overblik og til sidst stress. Desuden kommer kapitlet med et bud på, hvordan transformative samtaler kan være et fundament for dialogisk og relationel lederskab og phronesis, beroende på en sanselighed, dyd og praktisk forankret visdom i selve situationen, der viser sig gennem et dybt og etisk forankret handleberedskab.

Transformative dialoger er fundament for emergente samtaler, som åbner op for en samskabende organisationsudvikling og som er med til at udvikle lederens og medarbejdernes fokus på bæredygtighed, dvs. menneskes orientering ud i verden og dets empati, følelser, motiver og forståelse af sig selv og verden.

Involverede i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Reinhard Stelter Professor +4535320866 E-mail

Støttet af

Projektlængde: Forår 2020 til vinteren 2020/21.

Kontakt

Professor Reinhard Stelter