28. august 2015

Holdspil på arbejdspladsen

I et studie i 2014 deltog rengøringsassistenter i forskellige former for holdspil som tilpassede former for fodbold, floorball og basketball suppleret af lege, dans og cirkeltræning. Foto: Bo Kousgaard

Projektet undersøgte hvordan og i hvilke kontekster holdspil kan indgå i et træningstilbud på arbejdspladsen - og nå målgrupper med en ikke let tilgang til fysisk aktivitet.

Baggrund

Undersøgelser viser, at sundhed i Danmark ikke er lige fordelt: faktorer som uddannelse eller indkomst har en stor indflydelse på helbred og sundhedsfremmende adfærd som fx fysisk aktivitet. Andelen af fysisk inaktive inden for gruppen af mennesker med lav uddannelse og et fysisk belastende arbejde er meget stor. Samtidig er denne målgruppe i høj grad ramt af arbejdsrelaterede sygdomme pga. høj arbejdsbelastning og gentaget ensidigt arbejde. Det er derfor meget vigtigt, at mennesker med et fysisk belastende arbejde er fysisk aktive i deres fritid, også hvis man vil modvirke eller forebygge arbejdsrelaterede skader.

Sundhedsfremme og fitness-programmer på arbejdspladsen har potentiale til at nå disse grupper, og kan dermed bidrage til at forebygge de arbejdsrelaterede sygdomme samt forbedre den fysiske form. Men disse programmer, der ofte består af typiske fitness-aktiviteter, ser ikke ud til at motivere folk til at forblive fysisk aktive over en længere periode.

Holdspil på arbejdspladsen for rengøringsassistenter

Det overordnede formål med projektet var at finde ud af, hvordan og i hvilke kontekster holdspil kan indgå i et træningstilbud på arbejdspladsen og nå kvindelige rengøringsassistenter, en målgruppe, der har en alarmerende dårlig sundhedstilstand og ikke en nem tilgang til fysisk aktivitet.

Gennem afvikling og evaluering af et interventionsprogram på en arbejdsplads med forskellige former for fysisk aktivitet inklusive holdspil blev det undersøgt, hvorvidt et sådant projekt levede op til deltagernes behov, fremmede interessen og opfordrede til aktiv deltagelse.

To tidligere interventioner dannede baggrunden for interventionens design:

  • En succesfuld intervention på CHS, hvor en gruppe utrænede, midaldrende kvinder trænede floorball i 3 måneder. Kvinderne var så glade for floorball, at de også efter den oprindelige projektperiode valgte at fortsætte.
    Vi lavede interviews med største delen af deltagerne for nærmere at belyse, hvad det var, der gjorde projektet til en succes og hvordan og hvorledes de gode resultater fra dette projekt kunne overføres til vores målgruppe af kvindelige rengøringsassistenter.
  • En intervention med kvindelige rengøringsmedarbejdere fra to arbejdspladser, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø organiserede. Motionsformen var “traditionel” fitnesstræning. Vi lavede observationer og interviews med projektets deltagere, hvilket gav os vigtig forståelse for og indsigt i målgruppen og deres evaluering af denne intervention.

På baggrund af de resultater blev en intervention for kvindelige rengøringsassistenter gennemført fra april til juni 2014. Du kan læse mere om projektet her.

Træningen foregik lige efter deltagernes arbejde; de trænede sammen i 45 minutter to gange om ugen. Kvinderne deltog i forskellige former for holdspil som tilpassede former for fodbold, floorball og basketball suppleret af lege, dans og cirkeltræning.

Deltagerne var i alderen 27-62 år. Både før og efter træningsperioden gennemgik de en sundhedsundersøgelse, og der blev lavet interviews med dem for at afdække:

  • Oplevelser og erfaringer fra projektet
  • Faktorer der påvirker motivation og fastholdelse
  • Idrætsbiografier (hvilken erfaring har de generelt med fysisk aktivitet)
  • Livssituation (bl.a. job/familie/fritid balancen)

Projektets resultater er beskrevet i følgende fire artikler: