Bøger

Bøger tidligere udgivet af Insitut for Idræt, Københavns Universitet alene eller i samarbejde med andre forlag.

Bøger til download

 

Lis Engel

Download bogen Krop, psyke, verden.

2001, 190 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 107 1

Måden vi bruger os selv på er afgørende for, hvordan vi forbinder os med øjeblikket og dermed for, hvordan vi oplever, fortolker og kommunikerer med verden. Kroppen og bevægelsen er nøglen til de mønstre, der er indlejret i vores måder at sanse, tænke, føle og handle på. Kroppen er både biologisk forankret og forankret i vores personlige livshistorie, og den kultur og historie, som vi er en del af.

Krop psyke verden er tænkt som en grundbog, der først og fremmest henvender sig til kropsuddannelserne og bevægelsesfagene.
Bogen rummer en række teoretiske afsnit, der betoner helhedsforståelsen af krop, tanke og verden, og forfatteren formår her at sætte sine erkendelser ind i såvel en vestlig konventionel som i en mere grænse­overskridende, orientalsk ramme. Det er med til at gøre bogen vedkommende aktuel og problematiserende.

Krop psyke verden rummer desuden centrale hovedafsnit om oplevelses­analyse samt en række konkrete praktiske eksempler på dybdeafslapning, visualisering, mentaltræning og grundlæggende krops- og energiøvelser. Bogen munder ud i en lang række konkrete træningsforslag og strategier, der viser hvordan man ud fra et helhedssyn kan arbejde og bearbejde de dynamiske sammenhænge mellem krop, psyke og verden.

Download bogen Krop, psyke, verden.

 

 

 

Anne Lykke Poulsen, (red.)

Download bogen Kvindeliv - Idrætsliv.

1998, 126 sider, UDSOLGT.
Kvindemuseet i Danmark og Institut for Idræt
ISBN 978 87 8936 153 6

‘Kvindeliv Idrætsliv’ er en antologi om dansk kvindeidræt i perioden fra 1850 til 2000. Antologien er udgivet i forbindelse med udstillingen ‘Kvindeliv Idrætsliv’ på Kvindemuseet i Danmark i efteråret 1998.

Antologien indeholder artikler om:
•  Kvindeidræt i med- og modvind i et historisk perspektiv
•  Kvinders idrætsvaner og hverdagsliv
•  Kvindegymnastik, kvindehåndbold og kvindeatletik

Desuden får ni tidligere og nuværende idrætskvinder med deres livshistorier selv ordet i en række interviews.

Antologien er udgivet i samarbejde mellem Kvindemuseet i Danmark og Institut for Idræt, Københavns Universitet.

 

 

Kurt Jørgensen, Else Trangbæk, (red.)

1998, 61 sider, 30,- kr, eller download bogen Idræt & Etik
Center for Idrætsforskning
ISBN 978 87 8936 157 4

Antologien “Idræt og etik” forsøger at indfange nogle af de overordnede refleksioner og visioner om idræt og etik.

Filosoffen og teologen, docent Peter Kemp indleder med artiklen „Kropsfilosofi og kropsetik“, hvor han forsøger en afklaring af hvad en sund og naturlig krop er.

I artiklen „Idræt og verdier i det høymoderne samfund“ diskuterer den norske filosof professor Gunnar Breivik idræt og etik med fokus på idrættens værdier.

Lægen, professor Povl Riis beskriver „Idræt og etik – set med klinikerens øjne” og i en afsluttende artikel „Sportsjournalistikkens Bermuda-trekant“ funderer journalist Poul Albret over de idrætsetiske problemer, der kan være knyttet til relationerne mellem topsport, sponsorer og medier.

 

Jens Bangsbo, Henrik B. Larsen

Download bogen Running & Science

2000, 177 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt / Munksgaard
ISBN: 87 1612 349 2

This book gathers a number of disciplines relevant to science of running. Several chapters focus on the various aspects of performance in running, whereas others deal with how to train to improve performance in running with specific descriptions of the training performed by top-class runners. The aspect of how to avoid injuries is also thoroughly covered.

All chapters provide up-to-date knowledge about running presented by world leading experts within running. The book is a useful tool for researches, teachers, coaches and runners to understand how to optimise performance in running.

 

Andre udgivelser

 

Anne Lykke Poulsen, Else Trangbæk, Kurt Jørgensen, Nikolai Nordsborg (red.)

2009, 376 sider, 248 kr.
Institut for Idræt / Museum Tusculanum
ISBN 978 87 6352 613 5

Som det første universitet i Danmark begyndte Københavns Universitet i 1909 at uddanne bifagsstuderende i idræt – eller gymnastik, som det hed dengang. De første 100 år på den institution, der i dag hedder Institut for Idræt ved Københavns Universitet, har været præget af både dialog og kampe om uddannelse og forskning.

Denne jubilæumsantologi kaster lys over den brogede og spændende forsknings- og uddannelseshistorie, der knytter sig til idrætsfaget i dansk sammenhæng. Bogen bidrager til forståelsen af udviklingen og institutionaliseringen af idræt som både akademisk uddannelse og forskningsfelt.

Artiklerne belyser den akademiske idrætsuddannelses etablering som fag og som videnskab. Antologiens mange bidrag giver også et bud på, hvilke spørgsmål, muligheder og udfordringer der vil præge de kommende års forskning i idræt og fysisk aktivitet.

Det er hensigten, at antologien skal kunne benyttes til undervisning i videnskabsteori på idrætsuddannelserne. Målgruppen er generelt alle med interesse for idrætsfagets videnskabelige udvikling og specifikt undervisere og idrætsstuderende på KU og andre danske universiteter.

Antologien har seks dele

Del 1: Videnskabshistorie og idrætsfag

Del 2: 1909-1940: Videnskab eller ideologi? De to store kulturbyggere

Del 3: 1940-1970: Guldalderen i dansk arbejdsfysiologi

Del 4: 1970-2007: Forskning med nye spor

Del 5: Fremtiden

Del 6: Oversigter og registre

Forfatterne er nuværende og tidligere medarbejdere ved Institut for Idræt, Københavns Universitet, samt en række inviterede eksterne bidragydere.

Dansk akademisk idrottsforskning fyller 100!
www.idrottsforum.org

Forskning i bevægelse - Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv
www.historie-online.dk

Omtaler
Jagten på sundhed går amok
Lone Friis Thing i P1 Formiddag 18. september 2009

Videnskabet: Idræt er bevægende forskning
Universitetsavisen nr. 9, 27. august 2009 s. 31-32

 

Helle Rønholt, Birger Peitersen

2008, 365 sider, 298,- kr.
Institut for Idræt / Museum Tusculanum
ISBN 978 87 6350 757 8

IDRÆTSUNDERVISNING er en grundbog i idrætsdidaktik for idrætsstuderende, lærer- og pædagogstuderende samt højskolelærere og trænere på alle niveauer.

Lige så mangfoldigt det moderne idrætsbillede er, lige så mangfoldigt udfolder idrætsundervisning og -instruktion sig. Når man skal tackle og omsætte de forskellige pædagogiske udfordringer i idrætsmiljøerne til noget konstruktivt for både undervisere og deltagere, så kræver det bred didaktisk indsigt. Idrætsundervisning bidrager med teoretiske redskaber og refleksioner over forskellige tilgange til idrætspædagogisk praksis. Ud over almendidaktisk og idrætsdidaktisk teori inddrages teorier om undervisning, læring og kompetence i en kultur- og perspektivmodel.

Desuden giver bogen eksempler på idrætsdidaktiske emner, der illustrerer didaktiske overvejelser og fremgangsmåder i undervisningen.

Begge forfattere har omfattende erfaringer fra praktisk idræt, hvilket også kommer til udtryk i teksternes kobling mellem teori og praksis.

HELLE RØNHOLT, cand.mag., ph.d. og tidligere lektor ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Tidligere folkeskole- og seminarielærer, samt studieleder på cand.pæd. idræt uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole. Har praksiserfaringer som bl.a. aktiv atletikudøver og 12 år som landsholdsdeltager i basketball.

BIRGER PEITERSEN, cand.mag., tidligere lektor og studieleder ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Har tidligere været træner for bl.a. kvindelandsholdet i fodbold og Brøndbys herrer, samt ekspertkommentator for DR.

Læs om bogen på Museum Tusculanums hjemmeside hvor bogen også kan købes. Derudover kan bogen købes i boghandlen.

 

 

Lis Engel, Helle Rønholt, Charlotte Svendler Nielsen, Helle Winther (red.)

2006, 265 sider, 225,- kr.
Institut for Idræt / Museum Tusculanum
ISBN 978 87 6350 501 7

Bevægelsens poetik er en antologi, der handler om bevægelsens betydning for menneskers oplevelser og erfaringer. Bogens forskellige bidrag åbner blikket for et tværdisciplinært forskningsfelt, der inddrager pædagogik, terapi, kunst og filosofisk æstetik. Den gennemgående linje er et fokus på bevægelsens grundlæggende betydning for den æstetiske erfaring og den menneskelige eksistens.

Læs om bogen på Museum Tusculanums hjemmeside hvor bogen også kan købes. Derudover kan bogen købes i boghandlen.

 

Erik Mygind (red.)

2005, 316 sider, 225,- kr.
Institut for Idræt / Museum Tusculanum
ISBN 978 87 6350 370 9

Over en 3-årig periode har en forskergruppe undersøgt, hvordan en dags ugentlig obligatorisk undervisning i naturen påvirkede 19 elever, deres forældre og to lærere.

Resultaterne af dette arbejde fremlægges i denne antologi, hvor der bl.a. fokuseres på begreber som trivsel, kompetenceudvikling, sprogfunktioner, kropslig aktivitet, sociale omgangsformer og relationen til naturen samt ikke mindst lærernes opfattelse og arbejde med undervisning i to kontekster.

Læs om bogen på Museum Tusculanums hjemmeside hvor bogen også kan købes. Derudover kan bogen købes i boghandlen.

 

 

Annette R. Hofmann and Else Trangbæk

2005, 436 sider, 50,- kr.
Institut for Idræt
ISBN 978 87 8936 199 4

The articles in the book represent an insight into various aspects of worldwide studies on women’s sport.

The 23 articles are arranged into seven sub-categories.

 • Gender issues
 • National perspectives
 • Women in leadership positions
 • Biographical approaches
 • Media and marketing
 • Health, doping and disability
 • Sexual harassment

 

Helle Rønholt, Sven-Erik Holgersen, Kirsten Fink-Jensen, Anne Maj Nielsen

2003, 291 sider, 50,- kr.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 110 1

Video i pædagogisk forskning er en bog om, hvorfor og hvordan video kan være et særdeles brugbart redskab, når det anvendes i forbindelse med iagttagelse, beskrivelse og analyse af kropslige udtryk og bevægelse i pædagogiske sammenhænge.

Fire forskere inden for fagområderne idræt, musik, pædagogik og psykologi har benyttet video i deres forskningsarbejde. Med udgangspunkt i en kvalitativ tilgang beskriver forfatterne i bogens første del de metodologier og metoder (hermeneutik, fænomenologi, grounded theory samt interaktions- og diskursanalyse) som de i forskellig grad har været inspireret af.

I bogens anden del gør forfatterne hver især rede for, hvordan denne inspiration har udmøntet sig i deres forskningsarbejde, og hvilke antagelser, der ligger til grund for de respektive valg.

Bogen henvender sig til studerende, forskere og andre, der skal i gang med empiriske undersøgelser, hvor kropslige udtryk og bevægelse er i fokus og kan give adgang til nye indsigter. 

 

 

Helle Rønholt, (red.) 

2003, 188 sider, 50,- kr.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 110 1

Video i undervisning – observation og analyse. Video anvendes i dag i stigende omfang på de videregående uddannelser og i den pædagogiske forskning. På Institut for Idræt og Danmarks Pædagogiske Universitet er videooptageren og computeren blevet et dagligt redskab i undervisningen.

Video anvendt som redskab i observation af praksis kan ikke blot dokumentere faktiske hændelser og fungere som hjælp for hukommelsen, men også gøre det muligt for studerende og undervisere at analysere processer, bevægelsesforløb, relationer og kropslige udtryk i læringsrummet.

10 forfattere med forskellige faglighed fortæller i Video i undervisning observation og analyse hvorfor og hvordan de bruger video i henholdsvis den praktiske idrætsundervisning og den pædagogiske, psykologiske teoriundervisning.

 

 

Knut Dietrich (ed.)

2002, 294 sider, 100,- kr
Institut for Idræt
ISBN 978 87 8936 177 2

Socialisation and social change are two processes that are linked to each other, but are different. Socialisation defines a process in which a person develops into a member of a society. Social change, however, refers to the process that describes the changes of social institutions and social systems, like the economy,  culture, or for example, the fields of movement culture and sport.

The aim of this book is to explore the way that the development of persons is part of the social change of movement culture and sport. Formulated as a question: In what way does social change depend on changes in the participating persons?

Both processes are running on different level: the personal individual life on one level and the organisational and societal system on another. To find the connection between both, we must look at the interactions of the acting persons in their social context. In our case, we have to look at the social contexts of movement culture and sport.

This book is a collection of articles, in which the authors have investigated specific fields of movement culture and sport. The articles follow the general thesis that participating in sport is both a socialisation process and an input for social change of movement culture and sport.

 

 

Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard, Mia Herskind

2001, 204 sider, UDSOLGT, ny udgave af Fodfæste og himmelkys
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 102 6

Fodfæste og himmelkys er en ny grundbog om rytmisk bevægelse, gymnastik og dans. Eller rettere, det er en grundbog, der spænder over hele feltet fra gymnastikken til en række forskellige former for bevægelse og dans.

Fodfæste og himmelkys er langt fra blot en faglig fagbog. Den har også et ærinde med at forstå bevægelse og dans i et større perspektiv, – at få verden til at hænge sammen. F.eks. derfor hedder et af bogens afsluttende kapitler: Til glæden – Om legens universelle sprog.

Fodfæste og himmelkys favner bredt og henvender sig til bevægelsesundervisere alle steder: Gymnasier, højskoler, aftenskoler, idrættens verden, universiteter, seminarier, fysioterapeutskoler, afspændingspædagogiske seminarier osv.

De bevægelsespædagogiske temaer der præsenteres handler om kropssyn, dansens landkort, undervisningsformer, bevægelse og kommunikation, samt bevægelsesfeltets personlighedsudviklende muligheder for såvel undervisere som deltagere.

De fire forfattere har alle et stort teoretisk fundament og solid undervisningserfaring, i bevægelse, gymnastik og dans. Deres hensigt med bogen er ikke at give alle de rigtige svar, men at åbne for spørgsmål og nye opdagelser i den enkeltes undervisningspraksis.

 

 

Stig Eiberg, Peder Siggaard

2001, 160 sider, UDSOLGT, ny udgave af Boldbasis
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 101 9

Boldbasis kan være en integreret del af undervisningen i boldspil. Eller en sjov og spændende aktivitet i sig selv. En af bogens styrker er de mere end 50 spil, lege og øvleser. Til hvert enkelt spil, leg og øvelse, der er godt illustreret, findes også masser af tips, ideer og justeringsmuligheder, således at også den uerfarne underviser kan bruge bogen umiddelbart.

Alle boldspillets forskellige centrale tekniske og taktiske emner beskrives enkelt og tydeligt, og til hvert emne er der forslag til spil og øvelser. Bogen er fyldt med praktiske forslag til, hvordan man kan afvikleundervisning i boldbasis, fx hvordan man kan integrere erfarne og uerfarne boldspillere.

Bogen kan anvendes af undervisere på alle niveauer, i fritidsundervisningen og i boldklubberne. Enkelte afsnit i bogen er specielt anvendelige for kommende undervisere på universiteter, seminarier og gymnasier, men som helhed er Boldbasis en bred og både systematisk og inspirerende indføring i boldspil af enhver art.

 

 

Lis Engel

2001, 190 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 107 1

Download bogen Krop, psyke, verden.

Måden vi bruger os selv på er afgørende for, hvordan vi forbinder os med øjeblikket og dermed for, hvordan vi oplever, fortolker og kommunikerer med verden. Kroppen og bevægelsen er nøglen til de mønstre, der er indlejret i vores måder at sanse, tænke, føle og handle på. Kroppen er både biologisk forankret og forankret i vores personlige livshistorie, og den kultur og historie, som vi er en del af.

Krop psyke verden er tænkt som en grundbog, der først og fremmest henvender sig til kropsuddannelserne og bevægelsesfagene.
Bogen rummer en række teoretiske afsnit, der betoner helhedsforståelsen af krop, tanke og verden, og forfatteren formår her at sætte sine erkendelser ind i såvel en vestlig konventionel som i en mere grænse­overskridende, orientalsk ramme. Det er med til at gøre bogen vedkommende aktuel og problematiserende.

Krop psyke verden rummer desuden centrale hovedafsnit om oplevelses­analyse samt en række konkrete praktiske eksempler på dybdeafslapning, visualisering, mentaltræning og grundlæggende krops- og energiøvelser. Bogen munder ud i en lang række konkrete træningsforslag og strategier, der viser hvordan man ud fra et helhedssyn kan arbejde og bearbejde de dynamiske sammenhænge mellem krop, psyke og verden.

Download bogen Krop, psyke, verden.

 

 

Jens Bangsbo, Birger Peitersen

2000, 325 sider, 50,- kr.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 106 4

Angrebsspillet er en omfattende øvelsesbog, der behandler alle spillets offensive aspekter, herunder coaching og teambuilding. Med omkring 40 illustrerede øvelser henvender bogen sig især til fodboldtrænere, undervisere og andre, der beskæftiger sig seriøst med fodbold og fodboldtræning.

Det er den praktiske træning der er omdrejningspunktet. Derved er bogen blevet en overskuelig idébank, som kan være med til at gøre hverdagen som træner - og fodboldspiller - mere overskuelig og systematisk, og ikke mindst langt mere spændende. I praksis har bogen vist sig i stand til at inspirere trænere og spillere fra lilleputter til superliga. I Danmark og i andre europæiske lande.

 

 

Jens Bangsbo, Henrik B. Larsen

Download bogen Running & Science
2000, 177 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt / Munksgaard
ISBN: 87 1612 349 2

This book gathers a number of disciplines relevant to science of running. Several chapters focus on the various aspects of performance in running, whereas others deal with how to train to improve performance in running with specific descriptions of the training performed by top-class runners. The aspect of how to avoid injuries is also thoroughly covered.

All chapters provide up-to-date knowledge about running presented by world leading experts within running. The book is a useful tool for researches, teachers, coaches and runners to understand how to optimise performance in running.

 

 

Jens Bangsbo, (ed.)

2000, 151 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt / Munksgaard
ISBN: 87 1612 348 4

This book gathers most disciplines relevant to science of football ranging from humanities, social and behavioral sciences over medicine to physiology and nutrition.

The book presents up-to-date interdisciplinary knowledge about football and is a useful tool to understand and optimize performance in football.

 

 

Gudrun Gjesing

UDSOLGT, ny udgave af Kropumulige Unger 
1999, 145 sider
Institut for Idræt
ISBN 978 87 8986 159 3

Det er både upraktisk og besværligt at være et barn, der er motorisk usikkert. Ikke kun for barnet selv, men også for dets omgivelser.

Bogen bygger på aktuel viden om hverdagserfaringer med børn. Der er lagt vægt på praktiske konsekvenser tilpasset vor tid og kultur.

Forældre og fagfolk kan gennem denne bog få øget viden om mulige sammenhænge mellem krop, trivsel, udvikling og læring. Indføling og kvalificeret støtte er vigtig for at sikre, at børn, der er motorisk usikre, ikke mister lysten til at lege og lysten til at lære noget. For børnene vil da være i fare for at miste følelsen af selvværd og bliver måske i mere end én forstand kropumulige!

 

 

Gisela Sjøgaard (ed.), Jens Bangsbo, (series ed.)

1999, 144 sider, UDSOLGT
Institut for Idræt
ISBN 978 87 8936 163 5

This book gathers all disciplines relevant to science of sailing ranging from humanities, social and behavioral sciences over medicine, physiology and nutrition to biomechanics and technological development.

Thus, the book presents up-to-date interdisciplinary knowledge about sailing and is a usefull tool to optimize performance in sailing.

 

 

Else Trangbæk, Arnd Krüger (ed.)

1999, 127 sider, 50,- kr
Institut for Idræt / CESH
ISBN 978 87 8936 167 3

Gender and Sport - From European Perspectives is about different aspects of the development of physical education, gymnastics and sport for women in Europe in the last three hundred years. The chapters in the book represent seven papers about gender and sport from the Third Seminar of the History of Sport in Europe, Copenhagen 1998 in auspicium of the European Committee for the History of Sport (CESH).

They show that gender is an important perspective to look at in the development of physical education and sport. The authors also have so distinct perspectives, that the book helps to enrich the study of the European heritage of sport.

 

 

Else Trangbæk, Arnd Krüger (ed.)  

1999, 288 sider, 100,- kr
Institut for Idræt / CESH
ISBN 978 87 8936 169 7

The History of Physical Education & Sport from European Perspectives is about different aspects of the development of physical education, gymnastics and sport in Europe, especially during the last three hundreds years.

The chapters in the book represent 17 papers about physical education from the Third Seminar of the History of Sport in Europe, Copenhagen 1998 in auspecium of the European Committee for the History of Sport (CESH).

The authors have so distinct perspectives, that the book helps to enrich the study of European heritage of Sport.

 

 

Kurt Jørgensen, Else Trangbæk, (red.)

1998, 61 sider, 30,- kr, eller download bogen Idræt & Etik
Center for Idrætsforskning
ISBN 978 87 8936 157 4

Antologien “Idræt og etik” forsøger at indfange nogle af de overordnede refleksioner og visioner om idræt og etik.

Filosoffen og teologen, docent Peter Kemp indleder med artiklen „Kropsfilosofi og kropsetik“, hvor han forsøger en afklaring af hvad en sund og naturlig krop er.

I artiklen „Idræt og verdier i det høymoderne samfund“ diskuterer den norske filosof professor Gunnar Breivik idræt og etik med fokus på idrættens værdier.

Lægen, professor Povl Riis beskriver „Idræt og etik – set med klinikerens øjne” og i en afsluttende artikel „Sportsjournalistikkens Bermuda-trekant“ funderer journalist Poul Albret over de idrætsetiske problemer, der kan være knyttet til relationerne mellem topsport, sponsorer og medier.

 

 

Anne Lykke Poulsen, (red.)

1998, 126 sider, UDSOLGT.
Download bogen Kvindeliv - Idrætsliv.
Kvindemuseet i Danmark og Institut for Idræt
ISBN 978 87 8936 153 6

‘Kvindeliv Idrætsliv’ er en antologi om dansk kvindeidræt i perioden fra 1850 til 2000. Antologien er udgivet i forbindelse med udstillingen ‘Kvindeliv Idrætsliv’ på Kvindemuseet i Danmark i efteråret 1998.

Antologien indeholder artikler om:
•  Kvindeidræt i med- og modvind i et historisk perspektiv
•  Kvinders idrætsvaner og hverdagsliv
•  Kvindegymnastik, kvindehåndbold og kvindeatletik

Desuden får ni tidligere og nuværende idrætskvinder med deres livshistorier selv ordet i en række interviews.

Antologien er udgivet i samarbejde mellem Kvindemuseet i Danmark og Institut for Idræt, Københavns Universitet.

 

 

Jens Bangsbo, Birger Peitersen

1998, 212 sider, 50,- kr.
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 978 87 9177 105 7

Vi forsvarer – Fodboldspillets taktik 3 er sidste bind i Jens Bangsbos og Birger Peitersens moderne hovedværk om fodboldspillet og dets taktik.

Vi forsvarer gennemgår de vigtigste forsvarstaktiske principper; forskellige opdækningsformer diskuteres, ligesom der lægges vægt på både den individuelle og den kollektive forsvarshandling.
Det overordnede hensyn er imidlertid altid de praktiske træningssituationer. Men bogens gennemgange og analyser har alligevel klar retning mod en større forståelse af, hvorledes moderne fodbold fungerer og hvorledes et forsvar bedst organiseres.

Situationer fra Danmarks kampe under VM i Frankrig beskrives og vurderes, og mange af bogens figurer og øvelser knytter an til VM-turneringen sommeren 1998.

 

Jens Bangsbo, Birger Peitersen

1997, 136 sider, UDSOLGT se Angrebsspillet
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 87 9177 104 8

 

 

Jens Bangsbo, Birger Peitersen

1995, 231 sider, UDSOLGT se Angrebsspillet
Institut for Idræt / Hovedland
ISBN 87 7739 258 2

 

 

Reinhard Stelter

1995, 212 sider, 50,- kr.
DHL / Systime
ISBN 978 87 8936 148 2

Idræt giver kropslige oplevelser. Kropslige oplevelser påvirker vor selvopfattelse - mest i en positiv retning: Vi føler, at vi kan noget.

Men idrætten i vort samfund er mere end den personlige oplevelse. Samfundet stiller store krav til den enkelte, og idrætten er blevet til en identitetsdannende instans.
Vi vælger mere eller mindre bevidst et bestemt idrætsmiljø. Vi iscenesætter os i vor idræt.

Bogen fortæller, hvordan oplevelse og iscenesættelse hænger sammen, og hvordan idrætten er med til at udvikle vor identitet.

Bogen tager udgangspunkt i en udviklet selvteori, som anvendes i en analyse af enkelte cases. Tværgående og generaliserede analyser i forhold til forskellige idrætsmiljøer viser, hvordan vi bruger idrætten forskelligt afhængig af hvem vi er.

 

 

Eva Wulff Helge, Else Trangbæk

1994, 200 sider, 180,- kr.
DHL / Systime
ISBN 978 87 8936 155 0

Forestil dig en tom gymnastiksal...
Lidt efter lidt indtager redskaberne rummet. Man får lyst til at balancere, springe over, svinge og eksperimentere med del muligheder og udfordringer, redskaberne giver.

De fleste bliver umiddelbart inspireret af gymnastikkens redskaber, men for mange er det vanskeligt at bevare lysten i længere tid ad gangen, fordi udfordringerne bliver for store og variationen for lille. Vil man undervise i redskabsgymnastik, vil en af de største udfordringer derfor være at sikre variation på flere niveauer.

Vi ønsker med ”Redskabsgymnastik – leg og akrobatisk udfordring” at give en grundlæggende indføring såvel teoretisk som praktisk til at arbejde med redskabsgymnastikkens kropbasis og redskabsgymnastik med vægten lagt på de legende og akrobatiske muligheder. ”Redskabsgymnastik – leg og akrobatisk udfordring” er skrevet på baggrund af flere års erfaring med undervisning i redskabsgymnastik for universitetsstuderende, kursusvirksomhed for seminariu-  gymnasium- og folkeskolelærere og instruktører i den frivillige idræt, samt trænerjob i gymnastikforeninger. Vi håber bogen kan blive til glæde for undervisere og trænere i skole og fritid, hvor bogen vil kunne fungere som en grundbog.

Vi forsøger i bogen at belyse redskabsgymnastikken både teoretisk og praktisk og supplerer løbende med opgaver for derigennem at give mulighed for selvstændigt arbejde. Vi håber, at denne tredeling: teori – praktik – opagaver gør, at underviser og deltager sammen kan videreudvikle fagets mange muligheder.

 

 

Bjarne Ibsen og Jytte Kristensen (red.)

1994, 82 sider, 30,- kr.
DHL / Systime
ISBN 978 87 7783 519 3

Sportsdansen vækker forskellige følelser hos folk.

Nogle fascineres af sportsdansernes elegance og trin-ekvilibrisme, mens andre kun har overbærenhed til overs for dens blanding af gamle manerer og moderne sport.

Nogle mindes med glæde, hvordan de lærte at danse vals og cha-cha-cha i den lokale danseskole, mens andre med gru husker danselærerens hersen for at lære dem selskabsdansens takt og tone.

Den moderne dans har spillet en meget stor rolle i Danmark. Alligevel er den ikke tidligere blevet beskrevet. Det råder denne bog bod på. I fem selvstændige afsnit kommer forfattere ind på forskellige sider af par- og sportsdansen før og nu.

 • Hvad handler sportsdans om, og hvordan harmonerer dansen med sporten?
 • Hvilken forandring har dansetøjet undergået?
 • Hvordan ser sportsdanserne på dommerne?
 • Hvad er historien bag danseskolerne optur og nedtur?
 • Hvorfor går færre til dans, og hvordan kan dans igen blive en folkebevægelse?

 

 

Lis Engel

1993, 189 sider, UDSOLGT se
DHL / Systime
ISBN: 87 7783 219 1

Kroppen er broen mellem det synlige og det usynlige.

Nøglen er bevidst at åbne sig for energien.

Det er ikke nok at danske med hovedet.

Det er heller ikke nok at danse med kroppen.

Du må tillade dig at danske sjælen i din krop.

 

 

Kim Høgh (red.)

1993, 233 sider, UDSOLGT
DHL / Systime
ISBN: 87 7783 331 7

En skurvogn på en byggetomt, for at skabe liv.

Nye samværsformer, unge og ældre sammen for at skabe netværk, med liv i.

En ny type idrætslegeplads, for at skabe nytænkning.

Alt dette og mere til blev der plads til i Udviklingsprojektet Østerbro Bevæger Sig, og i denne bog samles såvel rapportering som evaluering af det 4-årige projektforløb, igangsat i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Københavns Amts Idræts- og Ungdomsforening (KAIU).

 

 

Bjarne Ibsen

1992, 348 sider, 50,- kr.
DHL / Systime
ISBN 978 87 8936 131 4

Frivilligt arbejde i idrætsforeninger belyser, hvordan idrætsforeningerne har forandret sig, og hvilke faktorer der er bestemmende for det frivillige arbejde.

Bogen er baseret på studier af litteraturen om foreninger og frivilligt arbejde samt en spørgeskemaundersøgelse af idrætsforeningerne og de frivillige ledere i de samme foreninger i fire danske kommuner.

Bogen er en lettere bearbejdet version af Bjarne Ibsens ph.d.-afhandling fra 1992.

 

Fra folkeopdragelse til motion

Else Trangbæk, Preben Breds

1987, 53 sider, 30,- kr.
ISBN 978 87 8936 100 0

Dansk Gymnastik - Folkelig Kultur er skrevet i forbindelse med kulturfremstødet Danmark-Frankrig i 1987-88, som forsøgte at fremme og forberede kendskabet til de to landes kulturelle baggrund.

Bogen skulle således i første omgang fungere som et supplement til den udstilling, som Danmarks Højskole for Legemsøvelser stod for om dansk gymnastikkultur. Det har dog vist sig, at bogen, som i korte træk beskriver den danske gymnastiks udgangspunkt, etablering og forskellige brydnings-og forandringsfaser fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag, har affødt interesse andre steder, hvorfor vi har valgt at trykke et nyt oplag.

Bogen kan med udbytte anvendes til undervisning i mange forskellige skoleformer og i den frivillige idræt, alene eller med supplerende materiale.