Management

Head of department

Professor Arne Astrup
Office: Nørre Allé 51, DK-2200 Copenhagen
Office: 2-74, T174. Rolighedsvej 30, 1958 Frb. C
Telephone: +45 3533 2476 Alternatively: +45 3532 0832
E-mail: ast@nexs.ku.dk

Deputy head of department, research

Professor Erik Richter
Office: August Krogh Bygningen, 2. sal, Universitetsparken 13, DK-2100 Copenhagen
Telephone: +45 3532 1626 Alternatively: +45 2875 1626
E-mail: erichter@nexs.ku.dk

Deputy head of department, teaching

Professor Susanne Gjedsted Bügel
Office: 1-19, B101, Abildgaardhuset, Bülowsvej 15, 1. sal, DK-1958 Frederiksberg
Telephone: +45 3533 2490 Alternatively:+45 3533 2501
E-mail: shb@nexs.ku.dk

Head of administration

Maja Puk Nielsen
Office: Nørre Allé 51, DK-2200 Copenhagen
Office: Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg
Telephone: +45 3533 3005 Mobile: +45 2460 0821
E-mail: mpn@nexs.ku.dk