Signe Engdal

Signe Engdal

Ph.d.-stipendiat

Signe er ansat som ph.d.-studerende hos sektionen Idræt, Individ og Samfund under Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Hendes ph.d.-projekt "SUND BRO IF. Sundhed og brobygning: Rekruttering og Overgang til Idrætsfællesskaber" udføres som en del af Center for Holdspil og Sundheds forskningsarbejde. Det er et tre-årigt forskningsprojekt, hvor hun forsker i samarbejdsrelationer mellem fem danske kommuner og fem lokale idrætsforeninger der har til formål at skabe overgange for voksne og seniorer fra kommunale sundhedsforløb til idrætsaktiviteter i foreningslivet. Med en fod i Center for Holdspil og Sundhed er Signe også med til at understøtte og bidrage til efter- og videreuddannelse. 

Signe er uddannet bachelor i Idræt i 2017 og kandidat i Humanistisk Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab i 2019 fra Københavns Universitet. I hendes speciale undersøgte hun et rehabiliteringstilbud for mænd: Speciale om Vildmænd, en mikrosociologisk idrætsundersøgelse af et rehabiliteringstilbud for mænd i naturen i Svendborg Kommune.

I en periode af 10 måneder arbejdede hun som Udviklings- og Implementeringskonsulent for Center for Holdspil og Sundhed inden hun i december 2020 erhvervede sig en ph.d.-stilling hos centret som løber til november 2023. 

Signes forskningsinteresser er mangfoldige og omhandler idrætssociologiske og idrætspolitiske emner: idrættens muligheder som sundhedsfremmende og forebyggende arena, implementeringsprocesser i partnerskabs- og samarbejdsrelationer mellem offentlige og frivillige parter, studier af idrætsfællesskaber og frivillige såvel som lønnede træneres indflydelse herpå. 

Metodisk arbejder hun kvalitativt med feltarbejde i form af enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews, dokumentanalyse af politiske dokumenter samt deltagende observationsstudier i møder, ved idrætsaktiviteter og i foreningslivet generelt. 

Signe underviser indimellem på Idræt og Bevægelseskultur på bacheloren i Idræt og Fysisk Aktivitet samt på fagene Idræt, politik og velfærd og Selvvalgt projektmodul på kandidatuddannelsen Humanistisk Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab. 

ID: 250580247