Unge, holdspil og medborgerskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Coaching > Forskningsprojekter > Unge, holdspil og medb...

30. august 2015

Unge, holdspil og medborgerskab

Drengene fra Rådmandsgade Skole på Nørrebro har fået besøg af fodboldstjernen Youssef Toutouh fra FC København. Foto: Bo Kousgaard.

Mange bydele i Danmark har store sociale udfordringer med mandlige unge og deres evne til bl.a. at tage aktivt ansvar for deres egen livssituation. For at skabe nye perspektiver på unges liv tager forskningsprojektet afsæt i disse unge for at give dem mulighed for at opnå livskompetencer og gøre dem livsduelige gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt coaching/mentoring.

I en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og er karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme, forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og paratheden til aktivt medborgerskab. ”Jeg er engageret, fordi det giver mening for mig, men også fordi jeg oplever, at jeg kan!”

I en kontekst, hvor man selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som hovedregel primært dér, hvor man oplever, at der er en realistisk chance for at lykkes.

Aktivt medborgerskab i "2200 København N"

På det Ydre Nørrebro, en bydel med stor befolkningsandel af anden etnisk herkomst end dansk, tager dette projekt udgangspunkt i unges dagligdag med afsæt i drenge fra 6.-9. klasse på Rådmandsgades Skole. Der er endvidere indledt et samarbejde med Tagensbo Skole, der fungerer som partnerskole for projektet med hensigt på sammenlignelighed.

Projektets formål er, at udfordre de unge til at arbejde med temaet 'livsduelighed' og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Foto: Bo Kousgaard

Projektets formål er at udfordre de unge til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplever at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen.

Dette gøres gennem at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt samt coaching/mentoring).

For at skabe grobund for et fællesskab for drengene er der startet et fodboldforløb op med 3 ugentlige træninger – 2 gange om morgenen (før skole), og en gang om eftermiddagen (efter skole). Udover træningen arrangeres der også fælles oplevelser for deltagerne.

Begreberne livskompetence, livsduelighed, aktivt medborgerskab og social sammenhængskraft er centrale for projektet, der har til hensigt at udvikle modeller, som også vil kunne anvendes udenfor ”2200 København N”.

For at sætte disse begreber i spil startedes et 2 årigt coachingforløb op med 26 erfarne frivillige coaches, som siden september 2013 har haft jævnlige coachingsessioner med alle drengene fra 6.-9. klasse på Rådmandsgade Skole. Desuden blev der gennemført livshistoriske projektuger for samtlige klasser i perioderne november/december og marts/april i skoleårene 2013-14 og 2014-15. Projektugerne blev planlagt med de lokale lærere fra Rådmandsgade Skole, eksterne samarbejdspartnere og lærerstuderende fra Metropol – Skole & Læring, Frederiksberg.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med lokale aktører som ’2200 Kultur’ (Nørrebrohallen, bibliotek, medborgerhus), den lokale idrætsklub Nørrebro United, og ikke mindst med de involverede unge for at klarlægge de unge deltageres livsvilkår og livsverden, forberede og gennemføre konkrete indsatser, opbygge nye handleperspektiver for den enkelte og analysere succesrig implementering og mulige barrierer.

Projektgruppen består af Center for Holdspil og Sundhed (NEXS, KU), Coaching Psychology Unit (NEXS, KU), og Center for Ungdomsstudier.

Rapporter og specialer

Her finder du rapporter og specialer, lavet som en del af projektet Unge, holdspil og medborgerskab.